Behandlade varor

Biocidförordningen innehåller regler för användning av varor som behandlats med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.

Enligt förordningen får varor endast behandlas med biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som är godkända inom EU. Detta är en förändring jämfört med biociddirektivet (som ersattes av biocidförordningen den 1 september 2013), som tillät att varor som importerats från tredje land behandlades med ämnen som inte var godkända i EU – till exempel soffor och skor som innehöll DMF.

Företagen måste dessutom vara beredda att tillhandahålla information till sina kunder om den biocidbehandling som varan de säljer har genomgått. Om en konsument begär information om en behandlad vara måste leverantören tillhandahålla detta utan kostnad inom 45 dagar.

Märkning av behandlade varor

Tillverkare av behandlade varor måste se till att produkterna märks i enlighet med både förordningen om klassificering, märkning och förpackning och de ytterligare krav som definieras i biocidförordningen.

Enligt biocidförordningen måste tillverkare och importörer av behandlade varor märka dessa när 

  1. ett påstående görs om varans biocidegenskaper,
     
  2. det krävs enligt villkoren i godkännandet av det verksamma ämne som använts för behandling av varan.

Märkningen ska vara lättbegriplig och synlig för konsumenten.

Övergångsbestämmelser för behandlade varor

Biocidförordningen anger ett antal åtgärder för att underlätta övergången från systemet enligt biociddirektivet till den nya förordningen.

Från den 1 september 2013 måste verksamma ämnen i biocidprodukter som används för behandling av de behandlade varorna antingen vara förtecknade i bilaga I, redan vara godkända eller vara under utvärdering för den relevanta produkttypen.

En övergångsperiod tillhandahölls för verksamma ämnen som ännu inte var i godkännandeprocessen den 1 september 2013 (artikel 94 i biocidförordningen). Fullständiga ansökningsunderlag för det verksamma ämnet måste lämnas senastl den 1 september 2016.

Efter den 1 mars 2017 är det inte längre möjligt att släppa ut varor på EU-marknaden som behandlats med en biocidprodukt (eller som avsiktligen innehåller en biocidprodukt) som innehåller ett verksamt ämne som inte redan är godkänt, förtecknat i bilaga I, eller som är under bedömning.

Om anmälan om godkännande av det verksamma ämnet avvisas (till exempel om inte den relevanta avgiften betalats) eller ett beslut om icke-godkännande antas, ska varor som behandlats med eller som avsiktligen innehåller en biocidprodukt som innehåller det verksamma ämnet inte längre finnas på marknaden från 180 dagar efter detta beslut.

Mer information om tillåtna verksamma ämnen i behandlade varor finns i det länkade dokumentet under ”See also”.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)