MVĮ mokesčiai pagal Biocidinių produktų reglamentą

Atsižvelgiant į įmonės dydį ir laikantis tam tikrų sąlygų, Europos Sąjungoje įsisteigusioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms gali būti sumažinti mokesčiai, taikomi pagal Biocidinių produktų reglamentą. Norėdamos pasinaudoti šia galimybe, įmonės, prieš teikdamos paraišką, turi pateikti dokumentais pagrįstus jų teisės į tokį sumažinimą įrodymus. Toliau išsamiau aprašytos minėtosios sąlygos ir pateikti nurodymai, kaip teikti MVĮ patikrai reikalingus dokumentus.

Prieš prašydami atlikti MVĮ patikrą, susipažinkite su atitinkama ES apibrėžtimi. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB yra vienintelis patikimas pagrindas, kuriuo remiantis nustatomi įmonių priskyrimo labai mažoms, mažosioms arba vidutinėms įmonėms reikalavimai.

MVĮ statuso pripažinimas

Galimas pareiškėjas, prieš pateikdamas agentūrai paraišką patvirtinti veikliąją medžiagą, atnaujinti jos patvirtinimą, įtraukti veikliąją medžiagą į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą arba išduoti biocidinio produkto ar biocidinių produktų grupių Sąjungos autorizacijos liudijimą (atitinkamai pagal to reglamento 7 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 28 straipsnio 4 dalį, 43 straipsnio 1 dalį arba 45 straipsnio 1 dalį) su prašymu pritaikyti mažesnį MVĮ nustatytą mokestį, pateikia agentūrai atitinkamus duomenis, kuriais įrodoma jo teisė į tokį mokesčio sumažinimą atsižvelgiant į MVĮ statusą, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB.

Cheminės medžiagos ir produktai, kuriems taikomi sumažinti mokesčiai

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokestis įmonėms gali būti mažinamas tik tada, kai veiklioji medžiaga nėra galimai keistina medžiaga ir kai produkto sudėtyje nėra galimai keistinų veikliųjų medžiagų.

Todėl, jeigu paraiškoje nurodyta būtent tokia cheminė medžiaga arba produktas, įmonė negali prašyti, kad būtų atlikta MVĮ patikra.

Tinkamos įmonės pasirinkimas

Jeigu teikiama paraiška patvirtinti veikliąją medžiagą, atnaujinti jos patvirtinimą arba įtraukti veikliąją medžiagą į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, teisė į mokesčių sumažinimą priklauso nuo Sąjungoje įsisteigusio veikliosios medžiagos gamintojo dydžio kategorijos.

Jeigu teikiama paraiška išduoti produkto autorizacijos liudijimą arba atnaujinti šį liudijimą, teisė į mokesčių sumažinimą priklauso nuo Sąjungoje įsisteigusio galimo autorizacijos liudijimo turėtojo dydžio kategorijos.

Jeigu paraišką teikiantis subjektas yra, pvz., konsultantas, svarbu įvertinti kliento įmonės dydį.

Kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją

Išsamūs nurodymai, kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją.

Sužinokite daugiau

Dokumentais pagrįsti įrodymai
  1. Dokumentais pagrįsti įrodymai*, kuriais nurodoma įmonės valdymo struktūra, įskaitant visas tiesiogines ir netiesiogines įmones partneres ir susijusias įmones, tiekėjų ir vartotojų, atsižvelgiant į turimas akcijas, balsavimo teises ir kitokią turimą įtaką, svarbią nustatant ryšius ir (arba) partnerystes, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 3 straipsnyje.

    * Dokumentais pagrįsti įrodymai, kuriais nurodomi įmonės akcininkai, gali būti tokie (įskaitant naujausius akcijų paskirstymo pasikeitimus): įstatai, steigimo dokumentai, steigimo sutartis, įmonės akcininkų registravimo žurnalas ir t. t.;

  2. auditorių patikrintų oficialių finansinių ataskaitų su pridėtomis pastabomis ir paskutiniųjų dviejų patvirtintų mokestinių apskaitos laikotarpių metinių ataskaitų kopijos, taip pat partnerių ir (arba) susijusių įmonių atitinkamų ataskaitų kopijos, kaip nurodyta minėtosios Komisijos rekomendacijos priedo 3, 4 ir 6 straipsniuose;

  3. oficiali viešosios institucijos pažyma ir (arba) informacija**, patvirtinanti darbuotojų skaičių pagal metinį darbo vienetų (MDV) skaičių, kaip nurodyta Komisijos rekomendacijos priedo 5 straipsnyje, kiekvienu iš dviejų paskutiniųjų patvirtintų ataskaitinių laikotarpių. Jeigu ši informacija įtraukta į metines ataskaitas arba į pastabas dėl auditorių patikrintų finansinių ataskaitų, Jums nebūtina pateikti šiuos dokumentus.

    ** Oficialią pažymą su informacija apie įmonės darbuotojų skaičių gali išduoti kai kurios iš šių nacionalinių ir (arba) vietos institucijų (ir ne tik jos): mokesčių inspekcija, pajamų agentūra, draudimo įstaiga, darbo biuras, statistikos tarnyba, sveikatos draudimo įstaiga, privati sveikatos draudimo įmonė ir t. t.

Būtinai nusiųskite 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus dokumentus visoms tiesioginėms ir netiesioginėms įmonėms partnerėms ir susijusioms įmonėms, tiekėjų ir vartotojų, atsižvelgdami į turimas akcijas, balsavimo teises ir kitokią turimą įtaką, svarbią nustatant ryšius ir (arba) partnerystes, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 3 straipsnyje.

Pastaba: jeigu įmonė ir (arba) bet kuri jos partnerė ar susijusios įmonės rengia konsoliduotas ataskaitas arba konsoliduojant įtraukiamos į kitos įmonės atskaitomybę, atsiųskite konsoliduotas ataskaitas su pastabomis.

Kaip pateikti paraišką dėl MVĮ statuso patvirtinimo ir patvirtinamuosius dokumentus 

Visų pirma įmonės privalo būti susipažinusios su atitinkamomis MVĮ apibrėžtimis ir įsitikinusios, kad ne tik atitinkama įmonė, bet ir visos jos įmonės partnerės ir (arba) susijusios įmonės turi būtinus dokumentus, nurodytus skirsnyje dėl privalomų dokumentais pagrįstų įrodymų.

Paraišką dėl MVĮ statuso patvirtinimo galima teikti per R4BP 3 priemonę. Kad būtų galima pateikti dokumentus, būtina užsiregistruoti ECHA paskyrose ir R4BP paraiškų teikimo priemonėje nurodant veikliosios medžiagos gamintoją arba tikėtiną autorizacijos liudijimo turėtoją. Kortelėje „NEW APPLICATION" (NAUJA PARAIŠKA) pasirinkus pateikti paraišką „SM-APP – SME Verification" (SM-APP – MVĮ patikrai) paraiškos pateikimo vediklis padės jums teisingai atlikti visus veiksmus.

R4BP 3 priemonėje periodiškai pasitikrinkite, kokius veiksmus turite atlikti, ir kokius pranešimus gavote. Atsakingos tarnybos gali paprašyti iki nustatyto termino per R4BP 3 priemonę pateikti daugiau informacijos. Naujus prašymus rasite šios priemonės kortelėje „TASKS" (Užduotys). Informacijos nepateikus iki nustatyto termino, priklausomai nuo paraiškos tvarkymo etapo, jūsų paraiška gali būti arba atmesta, arba vertinimas gali būti atliktas neatsižvelgiant į pavėluotai pateiktą informaciją. Išnagrinėjus paraišką dėl MVĮ statuso patvirtinimo, galutinis sprendimas bus praneštas per R4BP 3 priemonę.

Registracija R4BP sistemoje

Dokumentais pagrįstų įrodymų dydžio apribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad atskiras priedas gali būti ne didesnis kaip 10 MB. Todėl, jeigu norite perduoti labai didelius priedus arba tų priedų yra daugiau kaip šeši, sukurkite ZIP archyvą, į jį įtraukdami visus failus, ir šį ZIP archyvą nusiųskite kaip priedą.

 

Pranešimas ir MVĮ statuso galiojimas

Agentūra, gavusi visą reikalingą informaciją, per 45 dienas nusprendžia, kokį MVĮ statusą galima pripažinti (jeigu galima).

Kai paraiškos teikiamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, įmonės pripažinimas MVĮ galioja dvejus metus.

Agentūros sprendimas dėl įmonės MVĮ statuso gali būti skundžiamas apeliacine tvarka pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsnį.

Mokesčio sumažinimas

Mokesčių mažinimas, taikomas paraiškoms patvirtinti veikliąją medžiagą, atnaujinti jos patvirtinimą arba įtraukti veikliąją medžiagą į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, kai veikliosios medžiagos gamintojas yra Sąjungoje įsisteigusi MVĮ ir kai veiklioji medžiaga nėra galimai keistina medžiaga

Įmonės rūšis Mažinimas (proc. nuo standartinio mokesčio)
Labai maža įmonė

60

Mažoji įmonė

40

Vidutinė įmonė

20


 

Mokesčių mažinimas, taikomas paraiškoms išduoti biocidinių produktų arba biocidinių produktų grupių autorizacijos liudijimą arba jį atnaujinti, kai galimas autorizacijos liudijimo turėtojas yra Sąjungoje įsisteigusi MVĮ ir kai produkto sudėtyje nėra galimai keistinų veikliųjų medžiagų

Įmonės rūšis

Mažinimas (proc. nuo standartinio mokesčio)

Labai maža įmonė

30

Mažoji įmonė

20

Vidutinė įmonė

10

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)