MVĮ dydžio tikrinimas

Kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija ir vienodas požiūris į registruotojus mokesčių mokėjimo prasme, ECHA privalo patikrinti įmonių, tvirtinančių, kad turi teisę mokėti MVĮ taikomus mažesnius mokesčius, dydžio kategorijos teisingumą.

Jeigu REACH-IT sistemoje nurodote, kad Jūsų įmonė yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė, ir dėl to tvirtinate, kad turite teisę mokėti MVĮ taikomus mažesnius mokesčius, ECHA bet kada gali patikrinti, ar Jūsų įmonė tikrai yra MVĮ.

Neteisingas savo įmonės dydžio deklaravimas gali turėti rimtų pasekmių. Perskaitykite skirsnį „Kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją" ir, jeigu pamatysite, kad neteisingai deklaravote įmonės dydį, atsiverskite skirsnį „Ką daryti, jeigu neteisingai nurodėte MVĮ dydžio kategoriją".

Per MVĮ statuso patikros procedūrą Jūsų bus paprašyta pateikti dokumentus, įrodančius deklaruotą dydžio kategoriją. Jeigu pateiktų dokumentų nepakanka atitinkamos įmonės dydžio kategorijai nustatyti arba jeigu tie dokumentai nepatvirtina deklaruotos atitinkamos įmonės dydžio kategorijos, ECHA nurodo tai sprendime ir išrašo atitinkamas papildomas sąskaitas.

Jeigu sąskaita, pagal kurią turi būti sumokėta papildoma suma iki taikomo registracijos mokesčio, per nustatytą terminą neapmokama, pradinis registravimo sprendimas, pagal kurį buvo suteiktas registracijos numeris, atšaukiamas. Iš pradžių suteikto registracijos numerio naudoti nebeleidžiama.

Daugiau informacijos apie šią procedūrą pateikta tolesniuose skirsniuose.

 

Reikalingi patvirtinamieji dokumentai
  1. Dokumentiniai įrodymai*, patvirtinantys įmonės nuosavybės struktūrą tą dieną, kai REACH-IT sistemoje buvo pateikta dokumentacija (susijusi su registracija, registracijos atnaujinimu, pranešimu ir t. t.), nurodant visus tiesioginius ir netiesioginius partnerius ir susijusias tiekėjų ir tolesnių naudotojų įmones, atsižvelgiant į turimas akcijas, balsavimo teises arba kitokią daromą įtaką, svarbią ryšių ir (arba) partnerysčių nustatymui, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 3 straipsnyje.

    *Kaip dokumentiniai įmonės akcininkų įrodymai gali būti pateikiami kurie nors iš šių dokumentų, atsižvelgiant į naujausius akcijų paskirstymo pasikeitimus: įmonių registro išrašas, įstatai, steigimo dokumentai, steigimo sutartis, įmonės akcininkų registravimo žurnalas ir t. t.

  2. Viso oficialių (auditorių patikrintų, jei taikoma) finansinių ataskaitų su pridėtomis pastabomis rinkinio kopijos ir metinės ataskaitos arba visas paskutiniųjų dviejų patvirtintų ataskaitinių laikotarpių, pasibaigusių prieš kiekvieną dokumentų teikimą, metinių mokesčių deklaracijų rinkinys, taip pat partnerių ir (arba) susijusių įmonių tų pačių dokumentų kopijos pagal Komisijos rekomendacijos priedo 3, 4 ir 6 straipsnius.

  3. Oficiali valstybės institucijos pažyma ir (arba) informacija**, patvirtinanti darbuotojų skaičių, atitinkantį metinį darbo vienetų (MDV) skaičių, kaip nurodyta Komisijos rekomendacijos priedo 5 straipsnyje, kiekvienu iš dviejų paskutiniųjų patvirtintų ataskaitinių laikotarpių, pasibaigusių prieš kiekvieną dokumentų teikimą. Jeigu ši informacija įtraukta į metines ataskaitas arba auditorių patikrintas finansines ataskaitas, šių dokumentų teikti neprivalote.

    **Oficialią pažymą su informacija apie įmonės darbuotojų skaičių gali išduoti kuri nors iš šių nacionalinių ir (arba) vietos institucijų – mokesčių inspekcija, valstybės kontrolė, draudimo įstaiga, darbo biuras, statistikos tarnyba, sveikatos draudimo įstaiga, privati sveikatos draudimo įmonė ir t. t. – ir ne tik jos.

Būtinai nusiųskite 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus dokumentus visiems tiesioginiams ir netiesioginiams partneriams ir susijusioms tiekėjų ir tolesnių naudotojų įmonėms, atsižvelgdami į akcijas, balsavimo teises ir kitų rūšių įtaką, svarbią ryšių ir (arba) partnerysčių nustatymui, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 3 straipsnyje.

Pastaba. Jeigu įmonė ir (arba) bet kuris jos partneris ir susijusios įmonės rengia konsoliduotas ataskaitas arba vykdant konsolidavimą įtraukiamos į kitos įmonės atskaitomybę, atsiųskite konsoliduotas ataskaitas su pastabomis.

Jeigu esate vienintelis atstovas, vertinimas, ar taikytinas mažosioms ir vidutinėms įmonėms nustatytas sumažintas mokestis, pagal Rekomendaciją 2003/361/EB turėtų būti atliekamas remiantis ne Bendrijos gamintojo, preparato ruošėjo arba gaminio gamintojo, kuriam atstovaujate tame sandoryje, darbuotojų skaičiumi, apyvarta ir balanso informacija, įskaitant susijusią informaciją, gautą iš ne Bendrijos gamintojo, preparato ruošėjo arba gaminio gamintojo įmonių partnerių.

 

Patikros rezultatai

ECHA, atlikusi analizę, prireikus paprašys pateikti papildomus dokumentus. Gavusi visus dokumentus, ECHA informuos Jus apie patikros rezultatus.

  • Jeigu teisė į mažesnius mokesčius bus patvirtinta, ECHA tiesiog informuos apie patikros rezultatus, neišrašydama jokių papildomų sąskaitų (dėl mokesčio priemokos arba administracinio mokesčio).
  • Jeigu dokumentais įrodoma, kad įmonės dydis viršija teikiant dokumentaciją deklaruotą dydžio kategoriją, ECHA išsiųs sprendimą, kuriame bus nurodyta nustatyta dydžio kategorija, ir išrašys sąskaitas, pagal kurias turi būti primokėta trūkstama suma iki atitinkamai dydžio kategorijai taikomo registracijos mokesčio ir sumokėtas taikomas administracinis mokestis.

Tačiau, jeigu per MVĮ statuso patikros procedūrą registruotojas nepateikia pakankamų arba patvirtinančių dokumentų, jis bus laikomas neturinčiu teisės mokėti MVĮ taikomus mažesnius mokesčius. Todėl ECHA pareikalaus, kad registruotojas primokėtų trūkstamą sumą iki standartinio mokesčio ir sumokėtų didelėms (ne MVĮ) įmonėms taikomą administracinį mokestį.

Pagal REACH reglamento 94 straipsnio 1 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą gavimo dienos Europos Sąjungos Bendrajam Teismui galite pateikti ieškinį dėl šio sprendimo teisėtumo peržiūrėjimo. Naudingų nuorodų į teisės aktus, kuriais reglamentuojama minėtoji procedūra, ir paraiškų teikimo atmintinę galite rasti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo interneto svetainėje. 

 

Papildomos sąskaitos ir administraciniai mokesčiai

Kaip paaiškinta pirmesniame skirsnyje, baigusi deklaruotos MVĮ kategorijos teisingumo patikrą, ECHA, atsižvelgdama į taikytiną įmonės dydžio kategoriją, iš registruotojo, kuris neteisingai nurodė turįs teisę mokėti mažesnį mokestį, paima nesumokėtą mokesčio skirtumą ir administracinį mokestį, kaip nustatyta Mokesčių reglamento (EB) Nr. 340/2008 13 straipsnio 4 dalyje. Mokesčio dydis iš pradžių buvo nustatytas ECHA valdančiosios tarybos sprendimu MB/D/29/2010 dėl paslaugų klasifikacijos, vėliau šis sprendimas iš dalies pakeistas valdančiosios tarybos sprendimu MB/21/2012/D ir valdančiosios tarybos sprendimu MB/14/2015.

Todėl, jeigu dokumentai, kuriuos pateikėte per MVĮ statuso patikros procedūrą, nepatvirtina teikiant dokumentaciją (susijusią su registracija, registracijos atnaujinimu, pranešimu ir t. t.) deklaruotos MVĮ kategorijos, ECHA pareikalaus, kad primokėtumėte trūkstamą sumą įvertinus atitinkamai įmonės dydžio kategorijai taikytiną mokestį ir sumokėtumėte administracinį mokestį.

Jeigu per MVĮ statuso patikros procedūrą nepateikiate pakankamų arba patvirtinančių dokumentų, būsite laikomas neturinčiu teisės mokėti MVĮ taikomus mažesnius mokesčius. Todėl ECHA pareikalaus, kad primokėtumėte iki standartinio mokesčio trūkstamą sumą ir sumokėtumėte administracinį mokestį, taikomą didelėms (ne MVĮ) įmonėms.

Galiausiai, jeigu po to, kai su Jumis susiekė ECHA, pataisysite savo įmonės dydį, galėsite mokėti tik 50 proc. taikomo administracinio mokesčio, jeigu laikysitės tam tikrų sąlygų, kurios paaiškintos skirsnyje „Ką daryti, jeigu neteisingai nurodėte MVĮ dydžio kategoriją".

Norėdami sužinoti, kokie mokesčiai taikomi atsižvelgiant į įmonės dydį, perskaitykite skirsnį „Administraciniai mokesčiai" .

 

Registracijos sprendimų atšaukimas

Registruotojai, neįrodę turį teisę mokėti nurodytus mažesnius MVĮ taikomus mokesčius, privalo per nustatytą terminą sumokėti atitinkamus mokesčius, nurodytus ECHA sprendime, priimtame baigus MVĮ statuso patikros procedūrą, ir susijusiose sąskaitose.

Pradinis mokėjimo terminas nurodomas papildomose sąskaitose, išrašytose baigus MVĮ statuso patikrą. Negavus įmokos, mokėjimo terminas bus dar kartą pratęstas. Jeigu registruotojas iki pratęsto termino pabaigos nesumoka visos sumos, ECHA atšauks savo sprendimą, kuriuo ji anksčiau patvirtino registraciją. Todėl nebebus leidžiama naudoti registracijos numerio; ECHA duomenų bazėje jis bus deaktyvintas. Be to, nebus grąžinta jokia teikiant dokumentaciją registruotojo sumokėto registracijos mokesčio dalis. Įmonei bus pranešta apie sprendimą dėl atšaukimo; ECHA taip pat informuos susijusių valstybių narių kompetentingas institucijas.

Pagal REACH reglamento 20 straipsnio 5 dalį registruotojai per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimo atšaukti registraciją gavimo dienos ECHA Apeliacinei komisijai gali pateikti apeliacijas dėl tokio sprendimo. Apeliacijų teikimo procedūra aprašyta Apeliacinei komisijai skirtoje interneto skiltyje.