Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Visų dydžių įmonės privalo užtikrinti, kad cheminės medžiagos, kurias jos pateikia ES rinkai, būtų saugios. Norint Jums padėti, parengta įvairios medžiagos ir daugybė pagalbinių priemonių. Tūkstančiai įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), jau užregistravo savo chemines medžiagas Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA).

Jeigu dar neteko vadovautis REACH, CLP, PIC ir Biocidinių produktų reglamentais, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti savo teises ir pareigas. Jos priklauso nuo Jūsų vaidmens tiekimo grandinėje, konkrečios Jūsų importuojamos, gaminamos, saugomos arba naudojamos cheminės medžiagos ir jos pavojingumo.

MVĮ – mažesni mokesčiai

Mažosios ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti galimybe mokėti mažesnius REACH, CLP ir Biocidinių produktų reglamentuose nustatytus mokesčius. Lengvatos priklauso nuo įmonės dydžio, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB. REACH reglamente numatytas standartinis mokestis už registraciją gali būti sumažintas iki 95 proc.