Mišinių klasifikavimas

Mišinių klasifikavimas


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Ar jūs esate ES/EEE įsisteigęs mišinių importuotojas ar ruošėjas?

Jeigu esate, jūs esate atsakingas už mišinių, kuriuos teikiate rinkai (t. y. mišinių, kuriuos importuojate į ES/EEE arba juos ruošiate tolesniam tiekimui) klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą pagal CLP reglamentą. Turite išmanyti importuojamo arba ruošiamo mišinio keliamus pavojus ir privalote apie juos pateikti informaciją savo tiekimo grandinėje.

Mišinių platintojai pagal CLP reglamento nuostatas taip pat yra įpareigoti užtikrinti, kad ženklinimas ir pakavimas atitiktų CLP reglamento reikalavimus

Kiti CLP reglamente nustatyti vaidmenys ir įpareigojimai išsamiau aprašyti Įvadinių CLP reglamento gairių 2 skyriuje

Pagalba, kad suprastumėte užduotį

Toliau nurodyti puslapiai yra naudingi tiems asmenims, kurie turi klasifikuoti mišinius, kad jie atitiktų CLP reglamente išdėstytus klasifikavimo reikalavimus. Informacijos apie ženklinimą ir pakavimą galima susirasti Ženklinimo ir pakavimo gairėse.

Pateikta informacija daugiausiai yra grindžiama Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) CLP reglamento kriterijų taikymo gairėmis bei Ženklinimo ir pakavimo gairėmis, nuoroda į kurias taip pat yra pateikiama. Rekomenduojame šiose svetainėse pateiktą informaciją skaityti kartu su CLP reglamento kriterijų taikymo gairių 1 dalimi, ypač 1.6 skyriumi, kuriame visų pirma aptariami mišiniai.

Taip pat pateikiamos nuorodos į kitus naudingus šaltinius.

Prieš jums imantis klasifikavimo veiksmų, rekomenduojame jums nuodugniai apsvarstyti, ar esate įgiję būtinų žinių šiems mišiniams klasifikuoti ir ar jums reikia išorinės pagalbos, ypač tuo atveju, jeigu jūsų mišinys yra labai sudėtingas.

Vykdant įpareigojimą klasifikuoti ir ženklinti mišinį bei rengti saugos duomenų lapą (SDS), komercinis klasifikavimas, ženklinimas ir SDS programinės įrangos sistemos gali būti ypač naudingos. Tačiau prašome neužmiršti, kad net pasirinkę naudoti programinę įrangą ar pasitelkę išorės ekspertus, jūs esate atsakingas už galutinį jūsų mišinio klasifikavimą.

Mišinių klasifikavimas