Apsispręskite dėl klasifikavimo ir ženklinimo

Apsispręskite dėl klasifikavimo ir ženklinimo

Jeigu įvertinę mišinį nustatote, kad su juo susiję pavojai atitinka kriterijus, pagal kuriuos šį pavojų galima priskirti vienai ar daugiau pavojaus klasėms, kategorijoms ar diferenciacijoms, turėsite apsispręsti dėl tinkamos fizinio pavojaus, pavojaus sveikatai arba pavojaus aplinkai klasės, kategorijos arba diferenciacijos.

Priėmę šį sprendimą turite patikrinti, kurie ženklinimo elementai atitinka pavojaus klasifikavimus. CLP reglamento I priedo 2–5 dalių lentelėse išdėstyti kiekvienos pavojaus klasės ir kategorijosir (arba) poklasio kriterijai su atitinkamais klasifikavimo ir etikečių elementais. Neužmirškite patikrinti, ar frazė, signalinis žodis arba piktograma neanuliuoja kitos frazės, signalinio žodžio ar piktogramos. Šių etiketės elementų pirmumo taisyklės paaiškintos Ženklinimo ir pakavimo gairių 3–6 skyriuose.

Nusprendę dėl klasifikavimo, turėsite svarstyti, kokią informaciją apie pavojų pateikti etiketėje. Etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

  • informacija apie tiekėją 
  • produkto identifikatorius
  • vardinis kiekis
  • pavojingos sudedamosios dalys
  • pavojaus piktogramos 
  • signalinis žodis 
  • pavojingumo frazės
  • atsargumo frazės (paprastai ne daugiau negu šešios, nebent jos būtinos apibūdinti pavojų pobūdį ir didumą)
  • papildoma informacija, jeigu reikia.

Etiketės pavyzdys

 

Įpareigojimas klasifikuoti ir priskirti atitinkamas pavojingumo frazes apibrėžtas CLP reglamento 13 straipsnyje.

 

Pavojingumo frazės

Iš esmės produkto etiketėje turi būti pateikiamos visos atitinkamos pavojingumo frazės. Tačiau jeigu cheminė medžiaga ar mišinys priskiriami kelioms pavojingumo klasėms ar kelioms pavojingumo klasės diferenciacijoms, etiketėje turi būti pateikiamos visos pagal klasifikavimą būtinos pavojingumo frazės, išskyrus atvejus, kai jos akivaizdžiai kartojasi ar yra nereikalingos. Šio reikalavimo pavyzdys pateiktas CLP reglamento kriterijų taikymo gairių 4.1.6 skirsnyje.

Teisingos pavojingumo frazių formuluotės, kurios turi būti pateikiamos etiketėje, išvardytos CLP reglamento III priede. Kiekvieną frazę visomis ES kalbomis galite susirasti Daugiakalbėje terminijos duomenų bazėje (ECHA-term).

Be to, parengtos specialios taisyklės, kurios taikomos ženklinant tam tikrus ypatingų savybių mišinius. Konkretūs pavojai, kuriems taikomos šios taisyklės, nurodomi etiketėje naudojant papildomas ES pavojingumo (EUH) frazes. Šios savybės ir taisyklės išdėstytos CLP reglamento II priede. Pvz., jeigu mišinio sudėtyje yra švino, tada ženklinama naudojant EUH201, o tuo atveju, kai yra galimybė, kad susilietus su vandeniu gali išsiskirti nuodingos dujos, ženklinama naudojant EUH029. Būkite atidūs ir pateikite visas atitinkamas EUH frazes, nes jos laikomos privalomąja papildoma informacija. Net tuo atveju, jeigu mišinys nepriskiriamas pavojingųjų kategorijai, produktą vis tiek gali būti privaloma ženklinti pagal CLP reglamento II priedo nuostatas, kaip antai jautrinančių cheminių medžiagų (EUH208) atveju, arba jei pateikus prašymą turi būti prieinamas saugos duomenų lapas (EUH210).

 

Atsargumo frazės

Produkto etiketėse turi būti pateikiamos atitinkamos atsargumo frazės, kuriomis patariama, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui žmonių sveikatai ar aplinkai, kurį sukelia su chemine medžiaga ar mišiniu susiję pavojai. Atsargumo frazės turi būti pasirenkamos atsižvelgiant į naudojamas pavojingumo frazes, numatytąjį arba identifikuotąjį produkto naudojimą ar naudojimo būdus bei pagrindinius nurodymus, išdėstytus CLP reglamento IV priedo 6.1–6.5 lentelių skiltyse „Naudojimo sąlygos". Turėtų būti vengiama kartojimosi ir nereikalingų dalykų.

Jeigu cheminė medžiaga arba mišinys tiekiamas plačiajai visuomenei, taip pat turi būti įtraukiama produkto šalinimą bei pakuotės šalinimą apibūdinanti atsargumo frazė. Kad etiketes būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti, į jas turėtų būti įtraukta ne daugiau šešių atsargumo frazių. Tačiau, atsižvelgiant į pavojų didumą ir jų pobūdį, leidžiama įtraukti daugiau nei šešias frazes.

Informacija ir rekomendacijos dėl tinkamiausių atsargumo frazių pasirinkimo išdėstytos Ženklinimo ir pakavimo gairių 7 skyriuje.

Teisingos atsargumo frazių formuluotės, kurios turi būti pateikiamos etiketėje, visomis kalbomis išvardytos CLP reglamento III priede Kiekvieną frazę visomis ES kalbomis galite susirasti Daugiakalbėje terminijos duomenų bazėje (ECHA-term).

 

Ženklinimas

Kitos rekomendacijos ir pavyzdžiai dėl ženklinimo pagal reikalavimus išdėstyti Ženklinimo ir pakavimo gairėse. Informacija apie etiketės dydį ir etiketės elementus pateikta Gairių 5.2 skyriuje.

 

Saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas (SDS) turi būti pateikiamas kartu su pavojingųjų kategorijai priskirtaisiais mišiniais ir taip pat gavus gavėjo prašymą, jeigu mišinio sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija viršija tam tikrus koncentracijos lygius.

Jeigu mišinys klasifikuojamas iš naujo, turite atnaujinti saugos duomenų lapą, kad jis atitiktų pagal CLP nuostatas atliktą naują jūsų mišinio klasifikavimą ir ženklinimą. Ar atliktas esminis pakeitimas? Savo klientams turite pateikti naują SDS versiją. Pakeitimų santrauką taip pat privaloma įtraukti į SDS.

Duomenų saugos lapų rengimo gairėse išdėstyti nuoseklūs reikalavimus atitinkančio saugos duomenų lapo paruošimo nurodymai.

Apsispręskite dėl klasifikavimo ir ženklinimo

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.