Informaciją vertinkite atsižvelgdami į klasifikavimo kriterijus

Informaciją vertinkite atsižvelgdami į klasifikavimo kriterijus

Surinkus visą informaciją ir įvertinus jos patikimumą, ateina laikas duomenis lyginti su klasifikavimo kriterijais bei nuspręsti, kaip mišinį reikėtų klasifikuoti. Kiekvienos pavojausklasės ar diferenciacijos kriterijai išdėstyti CLP reglamento I priedo 2–5 dalyse.

Vertinant surinktus duomenis rekomenduojama nuosekliai taikyti etapų metodą, išdėstytą CLP kriterijų taikymo gairių 1.6.1-a pav. Kiekvienos pavojaus klasės atžvilgiu dėl sprendimų sekos kiekvieną kartą turėsite nuspręsti atskirai. Apskritai, privaloma atsižvelgti į šias situacijas:

  • Jeigu turima duomenų apie su tam tikromis pavojaus klasėmis susijusias pavienes chemines medžiagas, sprendimas dėl mišinio klasifikavimo gali būti grindžiamas mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos koncentracija ir atsižvelgiant į konkrečias koncentracijos ribas (SCL) bei m faktorius, arba apskaičiavimu, kuris atliekamas taikant konkrečias formules. CLP reglamentoI priede (žr. Rekomendacinio dokumento 1.6.3.4 skirsnį) atskirai nurodytas kiekvienai pavojaus klasei pritaikytas metodas.
  • Jeigu turimi su atskiru mišiniu atlikto bandymo duomenys, juos greičiausiai galima tiesiogiai palyginti su CLP reglamento I priede išdėstytais cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijais, ir mišinys atitinkamai klasifikuojamas (žr. CLP kriterijų taikymo gairių 1.6.3.1 skyrių).
  • Net tuo atveju, jeigu neturite duomenų apie patį mišinį, galite remtis panašių mišinių, su kuriais buvo atlikti bandymai, duomenimis. Jeigu mišinysar panašūs mišiniai, su kuriais atlikti bandymai, atitinka CLP kriterijų taikymo gairių 1.6.3.2 skyriuje išdėstytas sąlygas, klasifikuojant mišinį galima naudoti siejimo principus. Siejimo principus iš esmės leidžiama taikyti labai paprastiems mišiniams arba jau klasifikuotų mišinių sudėties akivaizdžiai nesudėtingiems pakeitimams. Gairėse pateikti paprasti siejimo principų pavyzdžiai.

Jeigu nusprendžiate, kad informacijos apie mišinį arba sudedamąsias mišinio chemines medžiagas klasifikavimo tikslams nepakanka, susisiekite su savo tiekėjais.  

Informacijos apie pavojingumą vertinimo procesas nustatytas CLP reglamento 2 skyriuje (9–12 straipsniai). Rekomenduojame naudoti konkrečius CLP reglamento I priedo skirsnius, kad jūsų darbas būtų sistemingas.

 

Kurių pavojų atžvilgiu turiu naudoti informaciją apie atskiras medžiagas?

Kancerogeniškumo, mutageniškumo, toksiškumo reprodukcijai ir biologinio kaupimosi bei biologinio skaidymo savybės, atliekant vertinimą „pavojingas vandens aplinkai" atžvilgiu, visada turi būti vertinamos remiantis atskiromis sudedamosiomis mišinio cheminėmis medžiagomis.

Be to, mišinio klasifikavimas odos ir kvėpavimo takų jautrinimo atžvilgiu iš tikrųjų paprastai priklauso nuo pavienių cheminių medžiagų, nes mišinys turi būti laikomas kvėpavimo takus ar odą jautrinančia medžiaga, jeigu bent viena mišinio sudedamoji dalis priskiriama kvėpavimo takus ar odą jautrinančiai kategorijai ir jeigu jos kiekis atitinka arba viršija nustatytas bendrąsias ribines koncentracijas.

 

Kas žinotina apie bandymus?

Vertinant fizinius pavojus privaloma parengti su mišiniu atlikto bandymo duomenis, jeigu neturima tinkamos ir patikimos informacijos, pvz., jei iš informacinės literatūros ar duomenų bazių ši informacija kol kas neprieinama.

CLP reglamente nenustatytas reikalavimas klasifikuojant pavojus sveikatai ar aplinkai atlikti naujus bandymus. Siekiant išvengti nebūtinų bandymų su gyvūnais šie duomenys apie mišinius paprastai neturėtų būti renkami. Vietoj minėtų duomenų turėtų būti naudojama visa prieinama informacija apie atskiras mišinio chemines medžiagas, ir ja remiantis nustatomas klasifikavimas. Gali būti taikomi tam tikri metodai, kuriems būtinos ląstelių kultūros arba audiniai, pvz., siekiant nustatyti mišinio ėsdinamąją gebą, jeigu mišinio pH ribinio buferinė talpa maža.

 

Pagal Direktyvą 1999/45/EB (Pavojingų preparatų direktyvą) jau klasifikuoti mišiniai

Kiekvienas, kuris anksčiau yra taikęs Pavojingų preparatų direktyvos (DPD) taisykles, turėtų atkreipti dėmesį, kad į CLP reglamentą taip pat įtraukti keli skaičiavimo formulių ir klasifikavimo kriterijų pakeitimai, todėl dažnai tenka atlikti pakartotinį apskaičiavimą ir klasifikavimą. Klasifikuojant ūmų toksiškumą, dirginimą, jautrinimą ir toksiškumą reprodukcijai dažnai nustatomas kitoks klasifikavimas negu nustatytasis taikant ankstesniąją sistemą net tuo atveju, kai pagrindiniai duomenys nebuvo keičiami. Atliekant pakartotinį klasifikavimą pasirūpinkite, kad būtų atsižvelgta į visus susijusius CLP reglamento I priedo skyrius, kaip kad toliau išdėstyta CLP reglamento kriterijų taikymo gairėse.

Jeigu jūsų mišinys jau yra klasifikuotas pagal DPD (iki 2015 m. birželio 1 d.) ir jeigu nepaisant visų pastangų jūs neturite prieigos prie duomenų apie mišinį arba sudedamąsias mišinio chemines medžiagas, gali būti įmanoma naudoti CLP reglamento VII priede pateiktą 1.1 pavertimo lentelę, kad tam tikras pagal ankstesnį DPD klasifikuotas pavojaus klases būtų galima naujai klasifikuoti pagal CLP reglamento nuostatas. Tačiau pabrėžtina, kad jeigu turima duomenų apie cheminės medžiagos ar mišinio pavojaus klasę, cheminė medžiaga ar mišinys turi būti klasifikuojamas pagal CLP reglamento kriterijus ir VII priede pateiktos lentelės neturi būti naudojamos. Atsižvelgiant į naują informaciją klasifikavimas gali būti iš dalies keičiamas ir, vadinasi, DPD klasifikavimas jau gali būti netikslus, todėl naudojant vertimo lentelę nebūtų užtikrinamas priimtinas rezultatas.

Vertimo lentelė turėtų būti naudojama tik norint atrasti galimą mišinio klasifikavimo būdą. CLP reglamento VII priedo naudojimo galimybės ir apribojimai išdėstyti CLP reglamento kriterijų taikymo gairių 1.7 skyriuje.

Informaciją vertinkite atsižvelgdami į klasifikavimo kriterijus

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.