Patikrinkite klasifikavimą

Atminkite, kad mišinio klasifikavimą dėl įvairių priežasčių gali tekti peržiūrėti.

 

Sudedamųjų mišinio cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo pakeitimai

CLP reglamento VI priede išdėstytą suderintą cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą galima pakeisti, jeigu gaunama naujos informacijos ir ji yra peržiūrima. Dėl minėtos priežasties jūsų mišinio klasifikavimą gali tekti keisti. Šie suderinto klasifikavimo pakeitimai turi būti priimami po įprasto pereinamojo aštuoniolikos mėnesių laikotarpio nuo šių pakeitimų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Be to, galbūt nagrinėdami su klasifikavimu susijusius prieinamus duomenis nustatėte tam tikrus aspektus, kurie kol kas tebėra aptarinėjami. Pvz., pateikiamas pasiūlymas dėl cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, tačiau suderintas cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas kol kas nėra užbaigtas ir nėra įtrauktas į CLP reglamento VI priedo 3 dalį, arba su chemine medžiaga &Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje siejami keli skirtingi įrašai ir diskusijos siekiant susitarti dėl klasifikavimo dar vyksta arba greitai bus baigtos. Pagal šiuos požymius galima manyti, kad cheminės medžiagos klasifikavimas gali būti netrukus keičiamas. Šiuo atveju turėtumėte domėtis naujausia informacija ir reguliariai tikrinti paskelbtus dalinius CLP reglamento pakeitimus (derinimai su technikos pažanga) bei atitinkamus įrašus &Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, ir susipažinti su susijusiomis technikos ir mokslo komitetų nuomonėmis (visų pirma ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūros) Rizikos vertinimo komiteto).

 

Jūsų tiekėjo parengtame saugos duomenų lape nurodyto klasifikavimo pakeitimai

Jeigu jūsų tiekėjas pakeitė jūsų naudojamos ar importuojamos cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimą, savo ruošiamą ar importuojamą mišinį visada turite iš naujo klasifikuoti.

 

Mišinio keitimai

Jeigu mišinį iš dalies pakeičia ES/EEE įsisteigęs ruošėjas arba ne ES/EEE įsisteigęs importuojamo mišinio gamintojas, klasifikavimą reikia atlikti iš naujo. Klasifikavimo pakeitimą gali tekti atlikti:

a)     pasikeitus vienos ar daugiau pavojingų sudedamųjų dalių koncentracijai (žr. CLP reglamento I priedo 1.2 lentelę).

b)    pasikeitus sudėčiai, jeigu keičiama ar pridedama viena ar daugiau sudedamųjų dalių.

c)     Jeigu keliose partijose nustatomi dideli pokyčiai, klasifikavimą gali tekti atlikti iš naujo. Nustačius nedidelius pokyčius ne visada būtina pakeisti klasifikavimą. Tai išaiškinta CLP reglamento kriterijų taikymo gairių 1.6.3.2.2 skyriuje (Siejimo principai. Skirstymas partijomis).

 

Nauja informacija apie chemines medžiagas

Pagal REACH reglamentą vykdant registracijos procesą tenka surinkti ir parengti išsamią informaciją apie chemines medžiagas. Vykdant minėtą procesą gerokai padidėjo turimos informacijos kiekis, todėl dažnai taikomas reikalavimas peržiūrėti mišinių, kurių sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, klasifikavimą ir ženklinimą.

 

Kriterijų keitimas

Mišinio klasifikavimą taip pat gali tekti pakeisti atsižvelgiant į teisės aktų keitimus, ypač klasifikavimo kriterijų keitimus, kurie atliekami CLP reglamentą derinant su technikos pažanga (ATP). Šie CLP reglamento kriterijų keitimai turi būti priimami po įprasto aštuoniolikos mėnesių pereinamojo laikotarpio nuo šių keitimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kadangi savo mišinio klasifikavimą turite keisti atsižvelgdami į naujus klasifikavimo pakeitimus bei kiek įmanoma greičiau atnaujinti ženklinimą ir saugos duomenų lapą, stenkitės nuolat sekti naujausią informaciją ir paskutinius teisės aktų pakeitimus. Turėtumėte parengti planą, pagal kurį, atsižvelgdami į naujus su klasifikavimu ir ženklinimu susijusius pokyčius, negaišdami imtumėtės veiksmų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)