Studijuokite turimą informaciją

Studijuokite turimą informaciją

Turimos informacijos apie mišinį identifikavimo ir patikrinimo reikalavimai išdėstyti CLP reglamento 6–8 straipsniuose.

Surinkę visą pagrindinę ir specialią informaciją apie mišinio sudedamųjų cheminių medžiagų koncentracijas ir keliamus pavojus bei patį mišinį turėsite nuspręsti, ar informacija yra tinkama, patikima ir pakankama, kad būtų galima atlikti klasifikavimą pagal CLP reikalavimus. 

 

Patikrinkite savo informacinį paketą
  1. Kiekvieno pavojaus atžvilgiu patikrinkite, ar surinkote informaciją apie kiekvieną sudedamąją mišinio cheminę medžiagą arba patį mišinį. Atkreipkite dėmesį, kad daugumos fizinių pavojų atžvilgiu turi būti pateikiami su mišiniu atlikto bandymo duomenys.
  2. Ar duomenys nuoseklūs ar nustatytas akivaizdus jų nenuoseklumas? Pvz., jūsų gautas saugos duomenų lapas (SDS) gali būti neišsamus arba skirtingi tiekėjai galėjo būti pateikę prieštaringus duomenis. Šiais atvejais turėtumėte susisiekti su savo tiekėjais ir paprašyti pateikti paaiškinimą.
  3. Atlikite kryžminį sutikrinimą, ar jūsų tiekėjo pateiktame saugos duomenų lape (SDS) nurodytas cheminių medžiagų klasifikavimas atitinka tai, kad pateikta &Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje pagal suderinto klasifikavimo nurodymus.  Nors pranešimais ir registracijomis pagrįsti savarankiškai atlikti klasifikavimai gali skirtis, juos leidžiama naudoti ir nuo jų pradėti, tikrinant jūsų tiekėjo pateiktą klasifikavimą. Jeigu jums kyla kokių nors abejonių, susisiekite su savo tiekėju.

 

Kokia informacija yra „tinkama, patikima ir pakankama"?

Jeigu turite konkrečios informacijos, pvz., su mišiniu atlikto bandymo duomenis ir (arba) su sudedamosiomis mišinio cheminėmis medžiagomis atliktų bandymų duomenis, turite nuspręsti, ką reiškia „tinkama, patikima ir pakankama informacija".

Siekiant jūsų mišinio keliamą pavojų priskirti tinkamai kategorijai, informacija, kuria grindžiate savo sprendimą, turėtų būti ypač aukštos kokybės.

Jūsų turimos informacijos patikimumas yra labai svarbus, nes nuo jo priklauso atliekamo klasifikavimo rezultatas. Jeigu būtų remiamasi moksliniu atžvilgiu nepatikima informacija, pvz., nustatyta ne pagal reikalavimus atlikus tyrimą arba naudojant netinkamą modelį, klasifikavimo rezultatai gali būti klaidingi.  Atliekant klasifikavimą turėtų būti naudojama tik patikima informacija. Prieš vertinant informacijos tinkamumą ir atitikimą rekomenduojama pirmiau nustatyti jos patikimumą.

Kartais net informacija, nustatyta taikant ne patvirtintus metodus, vis tiek gali būti vertinga ir įtraukiama į įrodymų visumos analizę, tačiau gali tekti prašyti, kad jos įvertinimą atliktų ekspertas.

Apie patikimumą, tinkamumą ir atitikimą galite išsamiau paskaityti Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo gairių R.4 skyriuje..

Studijuokite turimą informaciją

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.