Susipažinkite su visa prieinama informacija

Susipažinkite su visa prieinama informacija

Pirmasis darbas – nustatyti visą tinkamą ir turimą su mišiniu ir su kiekviena paviene jo chemine medžiaga susijusią reikalingą informaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrų pavojų klasifikavimas visada grindžiamas pavienėmis mišinio sudedamosiomis cheminėmis medžiagomis. Todėl jūs turite aiškiai suvokti, kokį pavojų kelia jūsų mišinio sudedamosios cheminės medžiagos. Pirminis jūsų informacijos šaltinis turėtų būti jūsų tiekėjai.

 

Ką jūs turėtumėte laikyti „visos turimos informacijos" šaltiniais?
 • Visą turimą informaciją apie mišinį ir mišinio sudedamąsias chemines medžiagas.
 • Atnaujintą saugos duomenų lapą arba kitokia forma pateiktą saugos informaciją, kurią jūsų tiekėjas (-ai) pateikia apie importuotą mišinį arba chemines medžiagas ir (arba) į ruošiamo mišinio sudėtį įtrauktinus mišinius.
 • Jūsų tiekėjo pateiktą klasifikavimą atsižvelgiant į transportavimui taikomus teisės aktus.
  • Atsižvelgiant į transporto klasifikaciją, atliktą pagal, JT rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo – pavyzdinį reglamentą ar vežimo keliais (ADR), geležinkelių transporto (RID), vidaus vandens kelių (AND), oro (IACO TI) arba jūrų (IMDG) pavyzdinius reglamentus, gali tekti išsamiau nagrinėti cheminės medžiagos arba mišinio keliamus pavojus.
  • Nors atliekant transporto klasifikavimą ir klasifikavimą pagal CLP reglamentą naudojami beveik tie patys kriterijai, transporto reglamentų taikymo sritis yra kitokia ir transporto klasifikavimas nebūtinai apima visus pavojus, kuriuos gali kelti mišinys.
 • Klasifikavimoir ženklinimo inventorių Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) svetainėje, į kurį įtraukti:
  • ES lygmens suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas (CLP reglamento VI priedo 3.1 lentelė). Suderintas cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas ES/EEE yra teisiškai privalomas ir į jį turi būti atsižvelgiama klasifikuojant mišinius, kurių sudėtyje yra ši cheminė medžiaga.
  • Gamintojų ir importuotojų Klasifikavimo ir&ženklinimo pranešimuose arba registracijos dokumentacijose pateiktas cheminių medžiagų klasifikavimas. Šis klasifikavimas aprėpia visus taikomus suderintus klasifikavimus bei savarankišką tų pavojų klasifikavimą, kurie nėra įtraukti į suderintą klasifikavimą.
 • ECHA viešai prieinamą duomenų bazę, kurioje pateikiama informacija apie registruotas chemines medžiagas. Prie šios duomenų bazės galima prisijungti iš ECHA svetainės Informacijos apie Chemines medžiagas puslapyje esančio laukelio „Ieškoti cheminių medžiagų".
 • Kitus šaltinius, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)duomenų bazę „eCHEMPortal" ir CLP reglamento įvadinių gairių 10 skyriuje nurodytus papildomus šaltinius.
 • Į Tarptautinių pripažintų techninių mokslinių komitetų (ypač ECHA Rizikos vertinimo komiteto) nuomones arba kitą ECHA svetainėje pateiktą informaciją, laikomus naujais moksliniais įrodymais, taip pat reikėtų atsižvelgti.

 

Kokia pagrindine informacija turite remtis siekdami nustatyti, ar mišinys gali kelti fizinį pavojų, pavojų sveikatai ar aplinkai?

Pagrindinė informacija, kurią jums būtina nurodyti apie kiekvieną mišinio cheminę medžiagą, yra:

a)     cheminės medžiagos tapatybė 

b)    cheminės medžiagos koncentracija mišinyje,

c)     jos klasifikavimas ir bet kokios nustatytos konkrečios koncentracijos ribos (SCL) arba dauginimo koeficientai (m faktoriai),

d)    informacija apie visas cheminės medžiagos priemaišas ir priedus, įskaitant jų tapatybę, klasifikavimą ir koncentraciją, nes šie duomenys gali būti svarbūs. Apskritai turėtų būti atsižvelgiama į chemines medžiagas, kurių kiekis yra 0,1 % ar didesnis, tačiau atitinkama koncentracija galiausiai priklauso nuo pavojaus klasės ir cheminės medžiagos.

Jeigu mišinio sudedamoji dalis yra mišinys, šiuo atveju būtina surinkti informaciją apie šias sudedamąsias mišinio chemines medžiagas bei apie jų koncentracijas, klasifikavimą ir visas konkrečias taikomas koncentracijos ribas (SCL) ar m faktorius.

CLP reglamente nustatyta, kad klasifikuojant turi būti atsižvelgiama į „visus turimus" duomenis arba informaciją.

 

Kokia konkreti informacija gali būti jums reikalinga?

Konkreti informacija gali būti su mišiniu atlikto bandymo duomenys arba duomenys apie mišinio sudėtyje esančią (-ias) cheminę (-es) medžiagą (-as), kuri pateikiama kaip:

 • tyrimo ataskaitos
 • tyrimų santraukos
 • į bandymo duomenis įtraukti susiję parametrai (pvz., nustatytos ūmaus toksiškumo vertės)

 

Ką reiškia koncentracijos ribos ir m faktoriai?

Ribinė koncentracija yra mažiausia tam tikros cheminės medžiagos koncentracija, kurią nustačius mišinys yra klasifikuojamas, arba tai yra atitinkamų cheminių medžiagų koncentracijų suma, kai kelių cheminių medžiagų poveikis laikomas adityviu.

Ribinės koncentracijos pagal pavojaus klasę, diferenciaciją arba kategoriją gali būti bendrosios (bendroji ribinė koncentracija, GCL) arba jos gali būti būdingos konkrečiai cheminei medžiaga (konkrečios koncentracijos ribos, SCL). SCL cheminei medžiagai galima nustatyti remiantis medžiagos veikimo geba, siekiant tiksliai apibrėžti jos indėlį, į kurį atsižvelgiant atliekamas mišinio klasifikavimas. SCL koncepcija dažniausiai taikoma pavojų sveikatai atžvilgiu. SCL, palyginti su GCL, yra teikiama pirmenybė.

Pavojausklasės„Pavojinga vandens aplinkai" atžvilgiu vietoj SCL taikoma dauginimo koeficientų (m faktorių) koncepcija. M faktoriai buvo nustatyti siekiant padidinti cheminių medžiagų, priskiriamų pavojingos vandens aplinkai kategorijai (Ūmūs-1 arba Lėtiniai- kategorijos) svarbą klasifikuojant mišinius. Jie naudojami rengiant mišinio, kurių sudėtyje yra cheminės medžiagos, klasifikavimą.

Išsamesnės informacijos rasite CLP reglamento kriterijų taikymo gairių 1.5 skyriuje.

Susipažinkite su visa prieinama informacija

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.