Mis on eelnevalt teatatud nõusolek?

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja sätestab kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida kõnealuseid kemikaale riikidesse väljaspool Euroopa Liitu. Määruse eesmärk on edendada ühist vastutust ja koostööd rahvusvahelisel kauplemisel ohtlike kemikaalidega ning kaitsta inimtervist ja keskkonda, andes arengumaadele teavet, kuidas ohtlikke kemikaale ohutult ladustada, transportida, kasutada ja kõrvaldada.

Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsioon, mis käsitleb teatud ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda.

PIC-määrust kohaldatakse I lisas loetletud kemikaalidele (tööstuskemikaalid, pestitsiidid ja biotsiidid, näiteks benseen, kloroform, atrasiin ja permetriin), mille kasutamine on keelustatud või rangelt piiratud. Kõnealuste kemikaalide ekspordiks on vaja täita kaks nõuet: ekspordist teatamine ja sõnaselge nõusolek.

PIC-määrust kohaldatakse ka V lisas loetletud ekspordikeeluga kemikaalide suhtes ja kõikide eksporditavate kemikaalide suhtes, mis peavad olema pakendatud ja märgistatud vastavalt asjaomastele Euroopa Liidu õigusaktidele.

Narkootilistes ainetes, radioaktiivsetes ainetes, jäätmetes, keemiarelvades, toidus ja toidulisandites, söödas, geneetiliselt muundatud organismides ja farmaatsiatoodetes (välja arvatud desinfektsioonivahendid, insektitsiidid ja parasiiditõrjevahendid) sisalduvaid kemikaale reguleeritakse teiste ELi õigusaktidega ja seetõttu need PIC-määruse kohaldamisalasse ei kuulu.

PIC-määrust ei kohaldata ka kemikaalidele, mida eksporditakse või imporditakse teadusuuringute või analüüsi jaoks kogustes, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimtervist ega keskkonda ning mis kalendriaastas ei ületa kümmet kilogrammi ühe eksportija puhul ühte importivasse riiki.

PIC-määrus jõustus 1. märtsil 2014. Alates kõnealusest kuupäevast vastutab ECHA uue määrusega seotud haldus- ja tehniliste ülesannete eest. Ameti peamine ülesanne on eksporditeadete töötlemine ja saatmine väljaspool ELi asuvatesse importivatesse riikidesse ning teadete ja importivate riikide sõnaselgete nõusolekute andmebaasi koostamine ja haldamine.
 
Samuti annab ECHA abi ning tehnilist ja teadusalast nõu tööstusele, määratud riigiasutustele nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka kolmandates riikides ja Euroopa Komisjonile.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)