Sõnaselge nõusoleku nõue

 

Lisaks teatamiskohustusele on PIC-määruse I lisa 2. ja 3. osas nimetatud kemikaalide ekspordi puhul nõutav ka kehtiv sõnaselge nõusolek, mille annab Euroopa Liidu välise importiva riigi määratud riigiasutus. Erand sellest nõudest tehakse ainult erandlikel asjaoludel.

  • Kui importiv riik ei ole 60 päeva jooksul alates sõnaselge nõusoleku nõude esitamisest sellele vastanud ja kõik määruse nr 649/2012 artikli 14 lõikes 7 sätestatud tingimused on täidetud, tohib eksportija teha ettepaneku loobuda sõnaselge nõusoleku kohustusest.
  • Kui teatatud kemikaal on loetletud I lisa 2. osas ja seda kavatsetakse eksportida OECD riiki, tohib kaaluda ettepanekut loobuda sõnaselgest nõusolekust. Eksportija peab nimetatud loobumise nõudes esitama tõendavad dokumendid, et kemikaal on asjaomases OECD riigis litsentseeritud, registreeritud ja lubatud.

Kõnealune nõue ei kehti lisa 3. osas nimetatud kemikaalide puhul, kui Rotterdami konventsiooni PIC-ringkirjas on avaldatud positiivne impordivastus ja täidetud on teatud tingimused.

Kui sõnaselge nõusoleku tingimustes ei ole sätestatud teisiti, kehtib sõnaselge nõusolek edaspidise eksportimise suhtes kolme kalendriaasta jooksul. Nimetatud kolme aasta jooksul võib iga Euroopa Liidu ettevõte eksportida sama kemikaali sõnaselge nõusoleku andnud riiki (eeldusel, et nõusoleku tingimused seda võimaldavad), kuid peab siiski täitma iga-aastase teatamise ja aruandluse nõudeid. ECHA koostab ja haldab kõikide olemasolevate ja uute teadete ning sõnaselge nõusoleku vastuste andmebaasi.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)