Kemikaalide loetelu: I lisa

PIC-määrust kohaldatakse I lisas loetletud ainetele (üksikkemikaalidele või kemikaalirühmadele) ja selliseid aineid sisaldavatele segudele, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see (muude ainete sisaldusest olenemata) tekitab CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, ja toodetele, mis sisaldavad neid aineid lähteolekus.

Kõnealust loetelu ajakohastatakse korrapäraselt, arvestades ELi õigusaktidest tulenevaid regulatiivseid meetmeid ning Rotterdami konventsiooni võimalikku muutmist. Loetelu on jagatud kolmeks osaks, milles on määratletud kemikaalidega seotud erinevad kohustused.

1.    osa

Kõnealuste kemikaalide suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue. Loetelu sisaldab kõiki kemikaale, mille kasutamine on ELis keelustatud või rangelt piiratud vähemalt ühes PIC-määruses määratletud neljast kasutuse alakategooriast:

  • kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaalid;
  • üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaalid;
  • pestitsiidid, mida kasutatakse taimekaitsevahendina;
  • muud pestitsiidid, nagu biotsiidid.

2.    osa

Lisaks ekspordist teatamise nõudele kehtib 2. osas loetletud kemikaalide suhtes täiendav nõue, mille kohaselt peab eksportija riigi määratud asutus saama importiva riigi ametiasutuselt impordiga nõusoleku teate. Seda nimetatakse sõnaselgeks nõusolekuks.

Kõnealuste kemikaalide kohta tuleb vastavalt Rotterdami konventsioonile esitada PIC-teatis seetõttu, et nende kasutamine on ELis keelustatud või rangelt piiratud ühes Rotterdami konventsioonis määratletud kahest kasutuskategooriast: pestitsiidid või tööstuskemikaalid.

3.    osa

3. osas loetletud kemikaalide suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue ja ka sõnaselge nõusoleku nõue, välja arvatud juhul, kui PIC-ringkirjas on avaldatud impordivastus ja on täidetud teatud tingimused.

Need on kemikaalid, mille suhtes kehtib Rotterdami konventsioonis kirjeldatud PIC-protseduur ja mis on loetletud konventsiooni III lisas.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)