Vyhledání pomoci

Podívejme se na věc z obchodního hlediska

Inteligentní společnosti přeměňují svoje právní povinnosti na obchodní příležitosti.

Komunikace v dodavatelském řetězci 

Komunikace je víc než jen jeden ze způsobů, jak zlepšit chemickou bezpečnost:

  • Může vám pomoci předvídat dodávky látek, které jsou pro váš podnik životně důležité.
  • Může vám pomoci lépe poznat a porozumět tomu, jak se vaše chemické látky používají a jaká poptávka po nich bude v budoucnu; to lze využít při přezkoumávání vašeho portfolia a vývoji nových produktů.

Buďte proaktivní

Rozhodnutí o regulaci určité látky na úrovni EU může mít na váš podnik dlouhodobý dopad. Máte možnost podílet se na rozhodování a podpořit bezpečnější alternativu, kterou třeba máte k dispozici.

Agentura ECHA pravidelně konzultuje návrhy, které se týkají:

  • harmonizace klasifikací a označení látek, 
  • identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy,
  • rozhodnutí, u kterých látek vzbuzujících mimořádné obavy bude vyžadováno předchozí povolení,
  • povolení dočasně používat látky vzbuzující mimořádné obavy udělených jednotlivým společnostem,
  • omezení určitých použití látek,
  • identifikace účinných biocidních přípravků, u nichž se zvažuje náhrada.

Sledujte, jak je vaše látka regulována

Nařízení REACH

Nově identifikované látky vzbuzující mimořádné obavy jsou pravidelně doplňovány na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a na seznam látek podléhajících povolení – a přijímají se nová omezení. Budete-li si o vývoji právních předpisů udržovat aktuální přehled, umožní vám to lépe předvídat podnikatelské prostředí a pomůže vám to přezkoumat své portfolio a vypracovat vhodnou obchodní strategii. 

Regulaci látek vzbuzujících mimořádné obavy předchází řada kroků; vývoj týkající se vašich látek můžete sledovat na našich webových stránkách. Agentura ECHA zveřejňuje informace a pořádá veřejné konzultace v rámci každého z kroků postupu povolování a omezování.

Biocidní přípravky

Abyste mohli včas požádat o povolení přípravku, musíte zkontrolovat status účinné látky, kterou obsahuje. Byla již schválena, nebo se přijetí rozhodnutí o jejím schválení teprve očekává, a kdy? Pokládá se za látku, která by měla být nahrazena?

Můžete také sledovat stanoviska Výboru pro biocidní přípravky, který přijímá závěry týkající se bezpečnosti účinných látek, jež jsou předmětem přezkumu, a doporučuje Evropské komisi jejich schválení či neschválení. Získání informací v předstihu vám může pomoci při přijímání obchodních rozhodnutí.


Bezplatná podpora

Pro získání obecného přehledu a aktuálních informací o tom, jak fungují právní předpisy, se obraťte na národní kontaktní místo nebo na kontaktní místo agentury ECHA.

Máte-li zájem o specifické informace a podporu v rámci konkrétního odvětví, kontaktujte své odvětvové sdružení. Odvětvová sdružení vývoj právních předpisů pozorně sledují a poskytují svým členům pomocnou ruku. Některá z těchto sdružení také provozují kontaktní místa pro dané odvětví.

Informace ohledně financování ze zdrojů EU můžete získat prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network. 

Otázky týkající se konkrétních látek vám mohou zodpovědět vaši dodavatelé a další společnosti ve vašem dodavatelském řetězci. Jedním z cílů právních předpisů je zlepšit komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a zajistit tak bezpečné používání látek. 

Placená podpora

Můžete se také rozhodnout, že si pro splnění svých povinnosti podle nařízení REACH najmete konzultanta. Dejte si pozor – neplaťte za věci, které nepotřebujete. Při výběru nejvhodnějšího konzultanta vám může pomoci dostupný kontrolní seznam. 

Finanční podpora

Vy nebo váš členský stát můžete být způsobilí pro financování ze zdrojů EU, zejména pokud jste inovativní, vytváříte pracovní místa nebo jste malým podnikem či podnikem zaměřeným na výzkum nebo udržitelnost.

 

Informujte se o možnostech financování ze zdrojů EU a z vnitrostátních zdrojů