Výrobce

Bezpečná výroba a řízení chemických látek vyžaduje informace a znalosti o jejich vlastnostech, nebezpečnosti, použití a možných rizicích. Vaší povinností je poskytnout tyto informace a doporučit svým zákazníkům, jak používat vaše chemické látky bezpečně.

Výrobcem jste, pokud:

  • jste jako jedinec nebo společnost usazeni v EHS a
  • vyrábíte nebo získáváte (extrakcí) chemickou látku.

Výrobcem podle nařízení REACH nejste, pokud pouze mísíte látky do směsí nebo používáte chemické látky k výrobě předmětů. V takovém případě jste následný uživatel.

 

Co musím udělat?

 

Získání přístupu na trh

Plánujete vyrábět látku poprvé?

Je nebezpečná?

Než zahájíte výrobu, potřebujete vědět, zda musíte látku registrovat, a klasifikovat každou nebezpečnou látku, kterou uvádíte na trh.

 

Musíte látku registrovat?

Pokud hodláte vyrábět jednu tunu nebo více látky ročně, musíte ji registrovat u agentury ECHA. To znamená, že budete muset poskytnout informace o vlastnostech a nebezpečnosti dané látky, včetně informací o bezpečném používání.

Pokud svou látku nezaregistrujete, bude nezákonné ji vyrábět a/nebo uvádět na trh. Platí základní pravidlo: zákaz uvádění na trh bez údajů.

Množství požadovaných informací závisí na výrobní tonáži a na nebezpečnosti spojené s vaší látkou. Čím je tonáž nižší a látka méně nebezpečná, tím méně informací budete muset poskytnout.

Účelem poskytnutí informací je zajistit, aby se vaše látka používala bezpečně. Informace budete muset udržovat v aktuálním stavu a poskytovat je tehdy, kde to je vyžadováno, svým zákazníkůmve formě bezpečnostního listu a u nebezpečnějších látek rovněž spotřebitelům.

Registrace se provádí společně s ostatními výrobci, dovozci či výhradními zástupci stejné látky. Rovněž se po vás požaduje sdílet s nimi údaje potřebné pro registraci.

 

Vyrábíte nebezpečnou nebo regulovanou látku?

Než uvedete látku na trh, musíte určit, zda je nebezpečná, za použití klasifikačních kritérií stanovených v nařízení CLP. Klasifikace se vyžaduje u každé látky bez ohledu na množství, ve kterém se dodává. 

a. Pro všechny nebezpečné látky jsou klasifikace, označování a balení povinné.

Klasifikování látky jako nebezpečné vede ke konkrétním požadavkům na označení a balení. Do jednoho měsíce od uvedení nebezpečného výrobku na trh musíte agenturu ECHA informovat o klasifikaci a označení. Musíte uvést příslušné informace v bezpečnostním listu a použít štítky pro označení nebezpečnosti ke sdělení rizik a k zajištění bezpečného nakládání s látkou vašimi zákazníky.

b. Látky vzbuzující mimořádné obavy

Nařízení REACH stanoví kritéria pro identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ohledně lidského zdraví a životního prostředí. Látky splňující tato kritéria se neustále průběžně zjišťují. Tyto látky jsou zařazovány na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení, který se každoročně v červnu a prosinci aktualizuje a je zveřejněn na webových stránkách agentury ECHA.

Toto je první krok v postupu povolování podle nařízení REACH, který má za cíl kontrolovat rizika vyplývající z nejnebezpečnějších látek na trhu EHS a v konečném důsledku je nahradit schůdnými bezpečnějšími alternativami.

Rozhodnutí Evropské komise zařadit látku na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení vede pro vás jakožto výrobce k zákonným povinnostem sdělovat informace o bezpečném používání látky svým zákazníkům.

Můžete látku nadále dodávat, avšak budete muset sledovat, zda nebyla vybrána a zařazena na seznam látek podléhajících povolení. To může být pouze otázkou času a vy se můžete rozhodnout získat obchodní výhodu tím, že od látky vzbuzující mimořádné obavy přejdete k bezpečnější alternativě.

c. Látky vzbuzující mimořádné obavy podléhající povolení

Látky vzbuzující mimořádné obavy, které se přesunuly ze seznamu látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení na seznam látek podléhajících povolení, nelze uvádět na trh EHS k použití po stanoveném „datu zániku", pokud:

  • vaší společnosti nebo vašemu bezprostřednímu následnému uživateli nebylo uděleno povolení pro konkrétní použití této látky, 
  • se nevztahuje úplná nebo částečná výjimka, například pokud látku nepoužíváte k vědeckému výzkumu a vývoji.

Povolení se vyžaduje bez ohledu na používané množství látky.

Pokud je vaše látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení a nevztahuje se na ni žádná výjimka, můžete se rozhodnout:

  • přestat ji uvádět na trh nebo
  • podat žádost o povolení nebo
  • prozkoumat možnost zahrnutí do povolení uděleného vašim bezprostředním následným uživatelům.

Zda podat žádost o povolení, nebo ne, je obchodní rozhodnutí založené na tom, jak zásadní látka je, zda je možné ji nahradit bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi, na výdajích spojených s podáním žádosti a na přínosech a rizicích jejího dalšího používání.

d. Látky podléhající omezení

Látky, které představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, jsou omezeny. To může znamenat:

  • úplný zákaz,
  • omezení uvádění na trh a konkrétních použití nebo
  • omezení koncentrace látky ve směsích nebo předmětech.

Patří sem například zákaz azbestu a omezení výroby, uvádění na trh nebo použití sloučenin fenylrtuti používaných pro povrchové úpravy, lepidla, těsnicí prostředky a elastomery.

Omezení musíte dodržovat. Musíte znát všechna omezení týkající se látek, které vyrábíte, a sledovat zavádění nových. Agentura ECHA před přijetím rozhodnutí nebo omezení zveřejňuje informace a zahajuje veřejné konzultace.