Dovozce

Právní předpisy EU stanoví nejpřísnější standardy pro bezpečnost chemických látek na světě. Vaší povinností je zajistit, aby chemické látky a výrobky, které dovážíte do EHS, tyto požadavky splňovaly. 

Dovozcem jste, pokud nakupujete chemický výrobek přímo od dodavatele usazeného mimo EHS a dovážíte ho na území EHS.

Pokud váš dodavatel usazený mimo EHS jmenoval „výhradního zástupce", aby látku registroval, jste podle nařízení REACH považováni za následného uživatele.

Co musím udělat?

To závisí na typu výrobků, které dovážíte:

 • látky (včetně kovů),
 • směsi (například barvy, maziva) nebo
 • předměty (například automobilové pneumatiky, nábytek, oděvy).

Pokud uvádíte na trh nebezpečné výrobky, budete muset splnit další požadavky. 

 

Dovážíte látky nebo směsi?

Když nakupujete látku přímo od společnosti usazené mimo EHS a dovezete ji na území EHS, máte stejné povinnosti jako výrobce. K zajištění přístupu na trh EHS musíte látku registrovat. 

Když nakupujete směsi, vztahují se tyto požadavky na každou jednotlivou látku obsaženou ve směsi.

 

Dovážíte nebezpečné látky nebo regulované látky či směsi?

Než uvedete látku nebo směs na trh EHS, musíte určit, zda je nebezpečná, použitím klasifikačních kritérií stanovených v nařízení CLP. Musíte to provést pro každou látku samotnou nebo látku ve směsi bez ohledu na to, v jakém množství ji dodáváte.

Klasifikace, označování a balení je povinné pro všechny nebezpečné látky a směsi.

Klasifikování látky nebo směsi jako nebezpečné vede ke konkrétním požadavkům na označení a balení. Do jednoho měsíce od uvedení výrobku na trh musíte informovat agenturu ECHA o každé nebezpečné látce uváděné na trh samostatně nebo ve směsi. Musíte uvést příslušné informace v bezpečnostním listu a použít štítky pro označení nebezpečnosti ke sdělení rizik a k zajištění bezpečného nakládání s látkou vašimi zákazníky.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Nařízení REACH stanoví kritéria pro identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ohledně lidského zdraví a životního prostředí. Látky splňující tato kritéria se neustále průběžně zjišťují. Tyto látky jsou zahrnuty na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení, který se každoročně v červnu a prosinci aktualizuje a je zveřejněn na webových stránkách agentury ECHA.

Toto je první krok v postupu povolování podle nařízení REACH, který má za cíl kontrolovat rizika vyplývající z nejnebezpečnějších látek na trhu EHS a v konečném důsledku je nahradit schůdnými bezpečnějšími alternativami.

Pokud je látka, kterou dovážíte samotnou nebo ve směsi, identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy a zařazena na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení, budete mít další povinnost sdělit svým zákazníkům informace o bezpečném používání této látky.

Můžete látku nadále dodávat, avšak budete muset sledovat, zda nebyla zařazena na seznam látek podléhajících povolení. To může být pouze otázkou času a vy se můžete rozhodnout získat obchodní výhodu tím, že od látky vzbuzující mimořádné obavy upustíte ještě před tím, než se to stane vaší zákonnou povinností.

Látky vzbuzující mimořádné obavy podléhající povolení

Látky vzbuzující mimořádné obavy, které se přesunuly ze seznamu látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení na seznam látek podléhajících povolení, nelze uvádět na trh EHS k použití po stanoveném „datu zániku", pokud:

 • vám nebo vašemu bezprostřednímu následnému uživateli nebylo uděleno povolení pro konkrétní použití této látky,
 • se nevztahuje obecná nebo specifická výjimka, například pokud látku nepoužíváte k vědeckému výzkumu a vývoji.

Povolení se vyžaduje bez ohledu na používané množství látky.

Pokud je vaše látka na seznamu látek podléhajících povolení a nevztahuje se na ni žádná výjimka, můžete se rozhodnout:

 • přestat ji uvádět na trh nebo
 • podat žádost o povolení nebo
 • prozkoumat možnost zahrnutí do povolení uděleného vašim bezprostředním následným uživatelům.

Zda podat žádost o povolení, nebo ne, je obchodní rozhodnutí založené na tom, jak zásadní látka je, zda je možné ji nahradit alternativními látkami nebo technologiemi, na výdajích spojených s podáním žádosti o povolení a na přínosech a rizicích jejího dalšího používání.

Látky podléhající omezení

Látky, které představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, jsou omezeny. To může znamenat:

 • úplný zákaz,
 • omezení uvádění na trh a konkrétních použití nebo
 • limit pro koncentraci látky ve směsích.

Jedním z příkladů je omezení toluenu v lepidlech nebo sprejových barvách určených k dodávání široké veřejnosti.

Omezení musíte dodržovat. Musíte znát všechna omezení týkající se látky, kterou dovážíte, a sledovat zavádění nových. Agentura ECHA před přijetím rozhodnutí nebo omezení zveřejňuje informace a zahajuje veřejné konzultace.

 

Dovážíte předměty?

Budete potřebovat informace o látkách obsažených v předmětech. Zejména:

 • Obsahují předměty látky určené k uvolňování během používání předmětu, například v parfemované hračce nebo parfemovaném sáčku do odpadkového koše? Jestliže ano a tyto látky jsou ve vašich dovážených předmětech přítomny v množství přesahujícím jednu tunu za rok, budete je muset registrovat, pokud ještě nebyly pro dané použití registrovány.
 • Obsahují předměty látky vzbuzujících mimořádné obavy? Jestliže ano a pokud přesahují určitou koncentraci, musíte svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné používání výrobku. To je nutné provést, jakmile jsou látky přidány na seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení. Ve speciálních případech musíte rovněž informovat agenturu ECHA.
 • Obsahují předměty látky podléhající omezení, například olovo ve špercích? Musíte dodržet omezení a pokud je to vyžadováno, ukončit dovoz.