Distributor

Právní předpisy stanoví, že vaší úlohou ve vztahu mezi výrobci a spotřebiteli je zajišťovat v rámci dodavatelského řetězce komunikaci o chemické bezpečnosti. Vaše aktivní účast je nutná kvůli ochraně osob a životního prostředí před riziky plynoucími z chemických látek. 

Distributorem jste podle nařízení REACH a CLP tehdy, když získáváte chemickou látku nebo směs v rámci EHP, skladujete ji a následně ji uvádíte na trh pro někoho jiného (a to i pod svou vlastní značkou, aniž byste jakýmkoli způsobem měnili její chemické složení).

Distributory podle nařízení REACH a CLP jsou tak například maloobchodníci i velkoobchodníci. 

Nejste distributorem, pokud:

  • nakupujete chemické látky mimo EHP a rovnou je uvádíte na trh v EHP. V takovém případě jste dovozcem,
  • nakupujete chemické látky v rámci EHP a mísíte je s jinými chemickými látkami, ředíte je nebo jimi (opětovně) plníte nádoby, než je dodáte někomu dalšímu. Je-li tomu tak, jste následným uživatelem.

Co musím udělat?

Vaší hlavní povinností je komunikace v rámci dodavatelského řetězce. 
 
Stejná povinnost se vztahuje na všechny dodavatele látek, směsí a předmětů – výrobce, dovozce, následné uživatele i distributory.

 

 

Pokud prodáváte průmyslovým či profesionálním uživatelům

Jste povinni sdělovat bezpečnostní informace o nebezpečnosti a rizicích chemických látek, které distribuujete:

Ve směru dodavatelského řetězce

Hlavním nástrojem této komunikace je bezpečnostní list, který lze rozšířit o scénáře expozice pro jednotlivá určená použití.

Jedná-li se o nebezpečnou látku nebo směs

  • Musíte poskytnout bezpečnostní list a ujistit se, že je v příslušném národním jazyce a obsahuje informace vyžadované vnitrostátními právními předpisy, například ohledně zdraví a bezpečnosti nebo likvidace odpadu.
  • Ujistěte se, že je nebezpečná látka nebo směs správně označena a zabalena

To znamená splnění požadavků podle nařízení CLP. Od 1. června 2015 byly zavedeny důležité změny, včetně nových výstražných symbolů a standardních vět o nebezpečnosti.

Více se dozvíte v Úvodních pokynech k nařízení CLP.

Mějte na paměti, že označení a balení biocidních přípravků a předmětů, které jsou těmito přípravky ošetřeny, musí splňovat jak požadavky nařízení CLP, tak další zvláštní požadavky.

Jedná-li se o předmět, který obsahuje látku vzbuzující mimořádné obavy

Za tyto látky jsou podle nařízení REACH považovány látky se závažnými a často nevratnými účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Vaší povinností je poskytnout svým zákazníkům dostatek informací, které jim umožní bezpečné používání daného předmětu, přinejmenším název nebezpečné látky.

Proti směru dodavatelského řetězce

Vaši zákazníci by vám měli poskytnout informace, které předáte vašim dodavatelům. Může se jednat o:

  • nové informace o nebezpečných vlastnostech látek či směsí,
  • informace, kvůli nimž se opatření k řízení rizik uvedená v bezpečnostním listu, jejž obdrželi, stala nevhodnými,
  • dostačující informace o tom, jak látku používají, aby bylo možné toto použití zohlednit v registrační dokumentaci dané látky.

Tímto způsobem můžete výrobcům a dovozcům pomoci porozumět tomu, jak jsou jejich látky používány, a registrovat některá nebo všechna použití, o nichž jste je informovali.

Vaši zákazníci pak budou moci obdržet bezpečnostní informace, které potřebují k tomu, aby splnili požadavky nařízení REACH a CLP.

 

Pokud prodáváte spotřebitelům

Ujistěte se, že nebezpečné výrobky jsou správně označeny a zabaleny

Je-li výrobek (chemická látka nebo směs) označen za nebezpečný, musí být označen a zabalen v souladu s požadavky nařízení CLP.

Odpovědnost za to nesou výrobci, formulátoři, dovozci a distributoři. Jestliže takovéto výrobky nově označujete nebo balíte tak, aby na výrobcích byla uvedena vaše vlastní značka, platí tatáž povinnost i pro vás.

Jakožto dodavatel nebezpečných výrobků musíte zajistit, aby byly správně označeny a zabaleny. Štítek by měl obsahovat:

  • informace o nebezpečnosti v požadovaném národním jazyce či jazycích,
  • kontaktní údaje dodavatele do EU,
  • nové výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné používání, které jsou podle nařízení CLP povinné.

Až do 1. června 2017 smíte prodávat směsi označené starým způsobem, pokud můžete doložit, že se nacházely v dodavatelském řetězci před termínem platnosti změny, tj. 1. červnem 2015, jejž stanovily právní předpisy.

Mějte na paměti, že dodatečné požadavky na označování a balení ošetřených předmětů jsou vymezeny v nařízení o biocidních přípravcích.

Reagujte na požadavky spotřebitelů

Spotřebitelé mají podle nařízení REACH a nařízení o biocidních přípravcích právo obrátit se na vás s dotazem, zda vámi prodávané předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci přesahující určitou hodnotu. Totéž platí pro předměty ošetřené biocidními přípravky.

Na jejich dotaz musíte bezplatně odpovědět do 45 dní. Jste povinni poskytnout dostatek informací a pokynů, jak předmět bezpečně používat, nebo informací o biocidním přípravku, jímž byl předmět ošetřen. Pro získání jakýchkoli potřebných doplňujících informací kontaktujte svého dodavatele.

Typickými příklady výrobků, jichž se spotřebitelské „právo na dotaz" týká, jsou oděvy, nábytek, domácí potřeby, sportovní vybavení a další předměty každodenního užití.

 

Mějte přehled o tom, jaké chemické látky skladujete a dodáváte

Než uvedete určitou látku, směs nebo určitý předmět na trh, musíte se nejprve ujistit, že je na trhu EHP legálně. Ověřte si, zda splňuje podmínky popsané v oddíle „Výrobce" nebo „Dovozce", a kontaktujte svého dodavatele.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.