Výhradní zástupce

Společnosti sídlící mimo EHP mohou jmenovat výhradního zástupce se sídlem v Evropě, aby převzal úkoly dovozců a jejich odpovědnost za dodržování nařízení REACH. Mohou tak svým výrobkům zjednodušit přístup na trh EHP, zabezpečit dodávky a omezit povinnosti dovozců.

Výhradní zástupce musí být:

 • fyzická nebo právnická osoba s fyzickým sídlem v EHP, 
 • vybaven dostatečnými znalostmi o zacházení s chemickými látkami v praxi a informacemi, které s nimi souvisejí,
 • jmenován po vzájemné dohodě s výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětů, který sídlí mimo EHP,
 • nést odpovědnost za dodržování zákonných požadavků, které nařízení REACH ukládá dovozcům.

Výhradní zástupce může zastupovat více než jednoho dodavatele ze země mimo EHP, avšak informace týkající se jednotlivých dodavatelů musí uchovávat zvlášť.

Společnost se sídlem mimo EHP musí o vašem jmenování výhradním zástupcem informovat dovozce v tomtéž dodavatelském řetězci. Tito dovozci jsou pak pro účely nařízení REACH považováni za následné uživatele.

Nejste výhradním zástupcem, jestliže:

 • váš dodavatel ze země mimo EHP je distributorem,
 • vaší jedinou úlohou je vystupovat jako zástupce - třetí osoba v rámci postupu sdílení údajů podle nařízení REACH.

Co musím udělat?

Vztahují se na vás registrační povinnosti dovozce a dodatečné požadavky specifické pro vaši úlohu výhradního zástupce.

 

Vypracujte a proveďte registraci

Chemickou látku musíte registrovat u agentury ECHA. Platí základní pravidlo: žádné údaje, žádný trh.

Musíte poskytnout informace o vlastnostech a nebezpečnosti látky, včetně toho, jak ji lze bezpečně používat. Množství vyžadovaných informací závisí na dováženém množství a na nebezpečích, která jsou s látkou spojena. Čím je množství menší a čím méně je látka nebezpečná, tím méně informací jste povinni uvést.

Máte povinnost si zkontrolovat, zda již byla látka předběžně registrována. Pokud ne a pokud u ní zároveň lze provést pozdní předběžnou registraci, musíte ji zaregistrovat nejpozději do 31. května 2018. Jestliže nikoli, musíte látku zaregistrovat předtím, než bude moci být uvedena na trh EHP.

Registrace se provádí společně s výrobci a dovozci téže látky do EHP. Pro tyto účely je rovněž zapotřebí, abyste s nimi sdíleli údaje potřebné k registraci.

Povinnosti společnosti se sídlem mimo EHP i vaše povinnosti jsou vysvětleny v Pokynech pro registraci a na webových stránkách určených výrobcům ze zemí mimo EU.

Kromě požadavků, které se vztahují na dovozce, pro vás platí také zvláštní požadavky. Vaší povinností je:

 • poskytnout informace dovozcům (nyní následným uživatelům), aby mohli sestavit bezpečnostní listy, a vést pro dodávky záznamy o posledních aktualizacích bezpečnostních listů v průběhu vaší pokračující činnosti,
 • vypracovat a udržovat aktuální seznam dovozců a množství, která každý z nich dováží. Na vyžádání jej musíte předložit orgánům odpovědným za prosazování.

 

Přijměte opatření v souvislosti s látkami vzbuzujícími mimořádné obavy

Jestliže byla látka označena za látku vzbuzující mimořádné obavy a zařazena na seznam látek podléhajících povolení pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH, vznikají vám i dovozcům do EHP další povinnosti.

 • V případě látky dovážené samotné nebo ve směsi je vyžadována aktualizace stávajícího bezpečnostního listu. Jakožto výhradní zástupce (ať už jste skutečným dodavatelem, či nikoli) máte povinnost vést pro dodávky záznamy o aktualizacích bezpečnostních listů.
 • Jedná-li se o látku obsaženou v dováženém předmětu, můžete mít za určitých okolností povinnost uvědomit o tomto dovozu do šesti měsíců agenturu ECHA.

 

Vyjasněte svou úlohu, pokud jde o povolování

Jestliže zastupujete společnost se sídlem mimo EHP a jedna z jejích látek se nachází na seznamu látek vyžadujících povolení, musíte společnost informovat o tom, jaké to má pro její výrobek důsledky.

Neplatí-li žádná obecná ani zvláštní výjimka z postupu povolování podle nařízení REACH, společnost se sídlem mimo EHP se bude muset rozhodnout, zda látku přestane do EHP vyvážet, anebo zda požádá o povolení. Pokud se společnost ze země mimo EHP rozhodne požádat o povolení, můžete být jmenováni, abyste jednali jejím jménem.

 

Dodržujte omezení

Není-li možné rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která látka představuje, řídit, může tato látka v EHP podléhat omezení.

To může znamenat:

 • úplný zákaz,
 • omezení při uvádění na trh a při konkrétních použití nebo
 • omezení koncentrace látky ve směsích nebo předmětech.

Příkladem je zákaz azbestu, omezení při uvádění na trh a používání olova v bižuterii a limit pro koncentraci šestimocného chromu ve výrobcích z kůže.

Vždy byste měli informovat společnost se sídlem mimo EU o novém omezení a o důsledcích, které z něho plynou pro její výrobek. Je rovněž vaší povinností (ať už jste skutečným dodavatelem, či nikoli) vést pro dodávku záznamy o aktualizacích bezpečnostního listu včetně informací o novém omezení.