Granska klassificeringen

Kom ihåg att klassificeringen av en blandning kan behöva ses över av många skäl.

 

Ändringar av den harmoniserade klassificeringen av de ingående ämnena

Den harmoniserade klassificeringen och märkningen i bilaga VI till CLP-förordningen kan ändras när ny information blir tillgänglig och kan ha uppdaterats. Detta kan påverka klassificeringen av din blandning. Sådana ändringar av harmoniserad klassificering måste antas efter en övergångsperiod, normalt 18 månader efter att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det kan också hända att du vid granskningen av tillgängliga uppgifter som har med klassificeringen att göra har hittat vissa aspekter som fortfarande är under diskussion. Det kan t.ex. hända att ett förslag om harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne har lämnats men att den harmoniserade klassificeringen och märkningen ännu inte har slutförts och ännu inte har tagits upp i del 3 i bilaga VI till CLP-förordningen eller att ett ämne har ett antal poster som skiljer sig åt i klassificerings- och märkningsregistret och att en diskussion för att enas om klassificeringen pågår eller kan förväntas. Detta är en indikation på att ämnets klassificering snart kan komma att ändras. I så fall bör du regelbundet kontrollera de ändringar av CLP-förordningen som offentliggörs (anpassningar till den tekniska utvecklingen), relevanta poster i klassificerings- och märkningsregistret samt relevanta yttranden från tekniska och vetenskapliga kommittéer (särskilt yttranden från Echas riskbedömningskommitté).

 

Ändringar av klassificeringen i säkerhetsdatabladet från din leverantör

När din leverantör har ändrat klassificeringen av ett ämne eller en blandning som du använder eller importerar måste du alltid göra en ny bedömning av klassificeringen av den blandning du formulerar eller importerar.

 

Ändringar av blandningen

När en ändring görs av en blandning, antingen av en formulerare i EU/EES eller av en formulerare utanför EU/EES av en importerad blandning, måste en ny utvärdering göras. En ändring av klassificeringen kan följa av:

a.     En ändring av koncentrationen av en eller flera av de farliga beståndsdelarna (se tabell 1.2 i bilaga I till CLP-förordningen).

b.    En ändring av sammansättningen som utgörs av ett utbyte eller ett tillägg av en eller flera beståndsdelar.

c.     En betydande variation mellan produktionspartier kan kräva en ny utvärdering av klassificeringen. Små variationer behöver inte påverka klassificeringen. Detta förklaras i kapitel 1.6.3.2.2 i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna (överbryggningsprinciper – produktionspartier).

 

Ny information om ämnen

Registreringsprocessen enligt Reach-förordningen kräver en omfattande insamling och framtagning av information om ämnen. Detta har lett till att mycket mer information har blivit tillgänglig om olika ämnen, vilket ofta leder till att klassificering och märkning av blandningar som innehåller sådana ämnen behöver ses över.

 

Ändringar av kriterier

En ändring av klassificeringen av ett ämne kan också följa av lagändringar, särskilt ändringar av CLP-förordningens klassificeringskriterier på grund av anpassningar till den tekniska utvecklingen. Sådana ändringar av CLP-kriterier måste antas efter en övergångsperiod, normalt 18 månader efter att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Eftersom du måste anpassa klassificeringen av din blandning i enlighet med utfallet av den nya utvärderingen och även uppdatera märkningen och säkerhetsdatabladet så snart som möjligt ska du se till att hålla dig informerad både om ny information som framkommer och om lagändringar. Du bör även utarbeta en plan för att reagera snabbt på ny utveckling och märkning.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)