Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Granska tillgänglig information

Kraven för identifiering och granskning av tillgänglig information om blandningar beskrivs i artiklarna 6–8 i CLP-förordningen.

När du har samlat all grundläggande och specifik information om koncentrationerna och farorna med blandningens beståndsdelar och själva blandningen måste du avgöra om informationen är relevant, tillförlitlig och tillräcklig för klassificering enligt CLP-förordningen. 

 

Kontrollera informationspaketet
  1. För varje fara ska du kontrollera att du har information antingen om varje ämne i blandningen eller om själva blandningen. Observera att testdata för själva blandningen behövs för de flesta fysikaliska faror.
  2. Är uppgifterna konsekventa eller finns det uppenbara motsägelser? Det kan t.ex. hända att det säkerhetsdatablad (SDS) du har fått inte är fullständigt eller att olika leverantörer har lämnat motstridiga uppgifter. I så fall ska du kontakta dina leverantörer för att klargöra vad som gäller.
  3. Dubbelkontrollera att den klassificering av ämnena som ges i säkerhetsdatabladet från din leverantör överensstämmer med vad som visas i klassificerings- och märkningsregistret när det gäller harmoniserad klassificering. Även om självklassificeringar från anmälningar och registreringar kan skilja sig kan de användas som utgångspunkt för att granska klassificeringen från din leverantör. Om du är osäker ska du kontakta leverantören.

 

Vad är "relevant, tillförlitlig och tillräcklig"?

Om du har specifik information, t.ex. testdata om själva blandningen och/eller om ämnena i blandningen, måste du tänka på vad "relevant, tillförlitlig och tillräcklig" innebär.

För att du ska kunna välja rätt faroklassificering för din blandning måste den information du använder som underlag för beslutet vara av hög kvalitet.

Tillförlitligheten hos den information du har är av stor betydelse för klassificeringsprocessens utfall. Information som inte är vetenskapligt tillförlitlig, exempelvis på grund av att en studie har utförts på fel sätt eller att fel modell har använts, kan ge en felaktig klassificering.  Endast tillförlitlig information bör användas för klassificering. Det kan underlätta att börja med att bedöma hur tillförlitlig informationen är innan man bedömer om den är relevant och tillräcklig.

Ibland kan även information som inte har tagits fram med validerade metoder vara värdefull och beaktas vid en sammanvägd bedömning, men det kan endast en expert avgöra.

Du kan läsa mer om tillförlitlighet, relevans och tillräcklighet i kapitel R.4 i Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning.

Granska tillgänglig information

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1