Klassificering av blandning

Klassificering av blandning


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Är du importör eller formulerare av blandningar inom EU/EES?

Om du är det ansvarar du för klassificering, märkning och förpackning av den blandning du släpper ut på marknaden (t.ex. blandningar du importerar till EU/EES eller formulerar för vidare distribution) i enlighet med CLP-förordningen. Du måste vara medveten om farorna med den blandning du importerar eller formulerar och du behöver förmedla information om dem till din distributionskedja.

Distributörer av blandningar har också skyldigheter enligt CLP, t.ex. att se till att märkningen och förpackningen följer CLP-förordningen.

En ytterligare beskrivning av roller och skyldigheter enligt CLP-förordningen finns i kapitel 2 i Inledande vägledning om CLP-förordningen. 

Stöd för att förstå din uppgift

På följande sidor finns stöd för dem som behöver klassificera blandningar för att uppfylla klassificeringskraven enligt CLP-förordningen. Information om märkning och förpackning finns i Vägledning om märkning och förpackning.

Den information som presenteras bygger i huvudsak på Echas vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna och Vägledning om märkning och förpackning. Det finns även länkar till dessa. Vi råder dig att läsa dessa webbsidor tillsammans med del 1, särskilt kapitel 1.6 och främst de stycken som rör blandningar, i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna.

Dessutom finns det länkar till andra användbara källor.

Innan du påbörjar klassificeringsprocessen rekommenderar vi att du funderar över om det finns tillräcklig sakkunskap inom företaget för att klassificera dina blandningar eller om du behöver hjälp utifrån. Detta kan vara särskilt viktigt om din blandning är mycket komplex.

När du uppfyller skyldigheten att klassificera och märka din blandning och sammanställa säkerhetsdatabladet (SDS) kan det vara särskilt användbart med kommersiella programvaror för klassificering, märkning och sammanställning av säkerhetsdatablad. Men kom ihåg att det fortfarande är du själv som ansvarar för den slutliga klassificeringen av din blandning, även om du använder programvara eller externa experter.

Klassificering av blandning