Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Utvärdera informationen mot klassificeringskriterier

Efter att du har samlat in all information och bedömt dess giltighet är det dags att jämföra uppgifterna med kriterierna för klassificering och besluta hur blandningen ska klassificeras. Kriterierna för varje faroklass eller indelning finns i delarna 2–5 i bilaga I till CLP-förordningen.

När du utvärderar insamlade uppgifter rekommenderar vi att du följer de logiska stegen enligt figur 1.6.1-a i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna. Du måste följa beslutsföljden separat för varje faroklass. Generellt behöver du tänka på följande situationer:

  • Om det finns uppgifter för de enskilda ämnena i en viss faroklass kan klassificeringsbeslutet bygga antingen på ämnenas mängd i blandningen, med hänsyn till särskilda koncentrationsgränser och M-faktorer, eller på beräkningar med särskilda formler. Metoderna beskrivs separat för varje faroklass i bilaga I till CLP-förordningen (se avsnitt 1.6.3.4 i vägledningsdokumentet).
  • Om det finns testdata för själva blandningen går det ofta att jämföra dessa direkt med klassificeringskriterierna för ämnen i bilaga I till CLP-förordningen och klassificera blandningen utifrån dem (se avsnitt 1.6.3.1 i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna).
  • Även om du inte har uppgifter om själva blandningen kanske du har det om liknande testade blandningar. Om blandningen och de liknande blandningar som har testats uppfyller de villkor som anges i kapitel 1.6.3.2 i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna går det att använda överbryggningsprinciper för att klassificera blandningen. Överbryggningsprinciperna gäller huvudsakligen antingen mycket enkla blandningar eller mycket okomplicerade ändringar av en redan klassificerad blandning. Vägledningen innehåller lättförståeliga exempel på tillämpningen av överbryggningsprinciperna.

Om du bestämmer dig för att informationen om blandningen eller ämnena i den inte räcker för klassificeringsändamål ska du kontakta dina leverantörer.  

Processen med utvärdering av faroinformation beskrivs i kapitel 2 (artiklarna 9–12) i CLP-förordningen. Vi rekommenderar att du använder de särskilda avsnitten i bilaga I till CLP-förordningen för att strukturera ditt arbete.

 

För vilka faror behöver jag använda information om enskilda ämnen?

Cancerogenitet, mutagenitet, reproduktionstoxicitet samt egenskaper som rör bioackumulering och biologisk nedbrytbarhet och är relevanta för ämnens farlighet för vattenmiljön måste alltid bedömas för de enskilda ämnena i blandningen.

Dessutom bygger klassificeringen av en blandning när det gäller hud- och luftvägssensibilisering vanligen på de enskilda ämnena, eftersom en blandning måste klassificeras som luftvägs- eller hudsensibiliserande om minst en beståndsdel har klassificerats på det sättet och ämnet ingår i minst den tillämpliga allmänna koncentrationsgränsen.

 

Vad gäller för testning?

När det gäller fysikaliska faror måste testdata för själva blandningen tas fram om det inte finns tillräcklig och tillförlitlig information att tillgå exempelvis från referenslitteratur.

CLP-förordningen kräver inte ny testning för klassificeringsändamål för hälso- eller miljöfaror. För att undvika onödiga tester på djur bör sådana data normalt inte tas fram för blandningar. I stället bör all tillgänglig information om de enskilda ämnena i blandningen användas som beslutsunderlag för klassificering. Vissa metoder som bygger på användning av cellkulturer eller vävnader kan finnas att tillgå, t.ex. för testning av den frätande potentialen hos blandningar med extremt pH-värde som har låg buffrande kapacitet.

 

Blandningar som redan klassificerats i enlighet med direktiv 1999/45/EG (direktivet om farliga beredningar)

Den som tidigare har tillämpat reglerna i direktivet om farliga beredningar bör observera att tillämpningen av CLP-förordningen även innefattar flera ändringar av formler för beräkning och av klassificeringskriterier. Det innebär att förnyad beräkning och omklassificering ofta behövs. Exempelvis för akut toxicitet, irriterande och sensibiliserande egenskaper samt reproduktionstoxicitet skiljer sig den nya klassificeringen ofta från den som gjorts enligt tidigare system, trots att de data som ligger till grund för den inte har ändrats. Vid omklassificering ska du vara noga med att ta hänsyn till alla relevanta kapitel i bilaga I till CLP-förordningen, i enlighet med den närmare beskrivningen i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna.

Om din blandning redan har klassificerats i enlighet med direktivet om farliga beredningar (före den 1 juni 2015) och du trots ansträngningar inte har lyckats få fram uppgifter om blandningen eller de ämnen som ingår i den kan det gå att använda översättningstabellen 1.1 i bilaga VII till CLP-förordningen och omvandla vissa faroklasser från den tidigare klassificeringen enligt direktivet om farliga beredningar till klassificeringen enligt CLP-förordningen. Det är dock viktigt att observera att ämnet eller blandningen måste klassificeras i enlighet med CLP-kriterierna och att tabellerna i bilaga VII måste användas om data för ämnet eller blandningen finns tillgängliga för faroklassen. Ny information kan påverka en klassificering. Därför kan det hända att klassificeringen enligt direktivet om farliga beredningar inte längre är korrekt och att användning av översättningstabellen inte ger ett godtagbart resultat.

Översättningstabellen ska endast användas som vägledning för en möjlig klassificering av blandningen. Möjligheter och begränsningar med användningen av bilaga VII till CLP-förordningen beskrivs i kapitel 1.7 i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna.

Utvärdera informationen mot klassificeringskriterier

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2