Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Besluta om klassificering och märkning

Om din utvärdering av blandningen visar att de faror som är förenade med den uppfyller kriterierna för klassificering i en eller flera faroklasser, kategorier eller indelningar måste du välja lämplig klass, kategori eller indelning utifrån fysiska faror, hälsofaror eller miljöfaror.

Efter att du har fattat beslutet måste du kontrollera vilka märkningsuppgifter som motsvarar faroklassificeringarna. Tabellerna i delarna 2 till 5 i bilaga I till CLP-förordningen innehåller kriterierna för varje faroklass och kategori/indelning tillsammans med lämpliga klassificerings- och märkningsuppgifter. Kom ihåg att kontrollera om ett påstående, signalord eller piktogram har företräde framför ett annat. Företrädesreglerna för dessa märkningsuppgifter förklaras i kapitel 3 till 6 i Vägledning om märkning och förpackning.

När du har beslutat om klassificeringen måste du välja vilken faroinformation som ska ingå i märkningen. Märkningen måste innehålla

  • leverantörsuppgifter 
  • produktidentifierare
  • nominell mängd
  • farliga beståndsdelar
  • faropiktogram 
  • signalordet 
  • faroangivelser
  • skyddsangivelser (vanligen inte fler än sex annat än om detta krävs på grund av farornas karaktär och svårighetsgrad)
  • ytterligare uppgifter om detta är relevant.

Exempel på märkning

 

Skyldigheten att klassificera och tilldela lämpliga faroangivelser tas upp i artikel 13 i CLP-förordningen.

 

Faroangivelser

I princip måste en produkts märkning innehålla alla relevanta faroangivelser. Om ett ämne eller en blandning klassificeras i flera faroklasser eller indelningar av en faroklass måste dock alla faroangivelser som följer av klassificeringen finnas med i märkningen, förutom om det är uppenbart att detta skulle leda till upprepning eller vara överflödigt. Detta åskådliggörs i ett exempel i avsnitt 4.1.6 i Vägledning om tillämpning av CLP-kriterier.

Korrekt ordalydelse för faroangivelserna i den form de måste ha i märkningen listas på alla språk i bilaga III till CLP-förordningen. Du kan söka efter varje angivelse på alla EU-språk i den flerspråkiga kemitermdatabasen (ECHA-term).

Dessutom finns det specialregler för märkningen av vissa blandningar med särskilda egenskaper. De särskilda faror som dessa regler gäller anges i märkningen med användning av de kompletterande EUH-angivelserna. Dessa egenskaper och regler anges i bilaga II till CLP-förordningen. Närvaro av bly i en blandning utlöser t.ex. märkning med EUH201 och risk för att giftig gas ska frisättas vid kontakt med vatten utlöser märkning med EUH029. Var noga med att identifiera alla relevanta EUH-angivelser, eftersom dessa är obligatoriska ytterligare uppgifter. Även om en blandning inte klassificeras som farlig kan produkten fortfarande behöva märkas i enlighet med bilaga II till CLP-förordningen, och detsamma gäller sensibiliserande ämnen (EUH208) eller ett säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på begäran (EUH210).

 

Skyddsangivelser

Produktmärkningar måste innehålla relevanta skyddsangivelser med råd om hur man förhindrar eller minimerar de negativa effekter på människors hälsa eller miljön som uppkommer genom farorna med ett ämne eller en blandning. Skyddsangivelserna måste väljas med hänsyn till de faroangivelser som används, den användning eller de användningar som identifierats för produkten samt de grundläggande anvisningar som anges i kolumnerna "Villkor för användning" i tabellerna 6.1 till 6.5 i bilaga IV till CLP-förordningen. Dubblering och överflödig information bör undvikas.

Om ett ämne eller en blandning levereras till allmänheten måste en skyddsangivelse ingå om hur såväl produkten som förpackningen ska kasseras. För att märkningen ska vara lättläst och lättbegriplig bör den inte innehålla fler än sex skyddsangivelser. Om farans karaktär och svårighetsgrad kräver detta kan dock flera än sex angivelser inkluderas.

Information och råd om de lämpligaste skyddsangivelserna finns i kapitel 7 i vägledningen om märkning och förpackning.

Rätt ordalydelse för skyddsangivelserna i den form de måste ha i märkningen listas på alla språk i bilaga III till CLP-förordningen. Du kan söka efter varje angivelse på alla EU-språk i den flerspråkiga kemitermdatabasen (ECHA-term).

 

Märkning

Fler råd om och exempel på korrekt märkning finns i Vägledningen om märkning och förpackning. Information om märkningens storlek och märkningsuppgifterna finns i kapitel 5.2 i vägledningen.

 

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad (SDS) måste medfölja blandningar som klassificeras som farliga, och även på mottagarens anmodan när blandningen innehåller farliga ämnen över vissa koncentrationsnivåer.

Vid omklassificering av en blandning måste du uppdatera säkerhetsdatabladet för att spegla den nya CLP-anpassade klassificeringen och märkningen av din blandning. Är förändringen stor? Du måste tillhandahålla den nya versionen av säkerhetsdatabladet till kunderna. Dessutom måste ändringarna sammanfattas i SDS.

Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad ger dig detaljerade råd om vad som behövs för att ta fram ett bra säkerhetsdatablad.

Besluta om klassificering och märkning

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2