Wywiąż się ze zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej

Komisja Europejska sporządza projekt decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia w ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii od ECHA. Po sporządzeniu projektu decyzji potrzebne są co najmniej trzy miesiące na głosowanie Komitetu REACH i następującą po nim procedurę przyjęcia w Komisji, w tym na tłumaczenie. Cały proces decyzyjny zajmuje zatem zazwyczaj ponad sześć miesięcy.

Obowiązki po udzieleniu zezwolenia

Jeżeli Komisja Europejska udzieli zezwolenia, podlega ono warunkom opisanym w raporcie bezpieczeństwa chemicznego przedłożonym wraz z wnioskiem. W swojej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia Komisja może określić dodatkowe warunki. Po otrzymaniu decyzji Komisji posiadacz zezwolenia powinien kontynuować starania zmierzające do znalezienia bezpieczniejszych alternatywnych rozwiązań.

Posiadacze zezwolenia

Posiadacze zezwolenia muszą przestrzegać warunków wskazanych w decyzji. Posiadacze zezwolenia wyższego szczebla, czyli producenci, importerzy lub wyłączni przedstawiciele, muszą umieścić numer zezwolenia na etykiecie przed wprowadzeniem do obrotu substancji lub zawierającej ją mieszaniny. Posiadacze zezwolenia wyższego szczebla muszą również zaktualizować kartę charakterystyki (SDS).

Dalsi użytkownicy objęci zezwoleniem podmiotu wyższego szczebla

Dalsi użytkownicy substancji ujętej w załączniku XIV objęci zezwoleniem podmiotu wyższego szczebla muszą przestrzegać warunków zawartych w decyzji i zgłosić do ECHA swoje zastosowanie substancji w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy substancji. ECHA prowadzi rejestr takich zgłoszeń, przekazuje je właściwym organom państw członkowskich i publikuje podsumowania zgłoszeń na swojej stronie internetowej. Dalsi użytkownicy powinni także utrzymywać kontakt z posiadaczami zezwolenia i z dostawcami i przekazywać im informacje do sporządzenia sprawozdania z przeglądu. Jeżeli dalsi użytkownicy sprzedają substancję uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa w łańcuchu dostaw, samą (po przepakowaniu) lub w mieszaninie, również muszą przekazać informację o zezwoleniu (w SDS i na etykiecie) swoim klientom.

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)