Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Złóż wniosek


Utwórz swoje konto na portalu REACH-IT, jeżeli jeszcze go nie masz. Jeżeli masz już własne konto upewnij się, że wszystkie informacje są aktualne.

Należy zauważyć, że do określenia opłaty za wniosek ECHA zastosuje rozmiary przedsiębiorstwa zgłoszone na koncie REACH-IT.
 

Jeżeli składasz wspólny wniosek, postępuj według poniższych kroków. Jeżeli nie składasz wspólnego wniosku, pomiń ten krok i przejdź bezpośrednio do punktu 3.

Szczegółowy opis tych kroków jest dostępny w odpowiednim podręczniku.

afa


Stwórz swoją dokumentację IUCLID

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. 


 

Złóż wniosek za pośrednictwem portalu REACH-IT

Zaleca się przesłanie wniosku w pierwszych dniach terminu składania wniosków, aby zminimalizować ryzyko niedotrzymania określonego terminu z powodu niepowodzenia weryfikacji na podstawie reguł biznesowych.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. W odniesieniu do wspólnych wniosków czynności tej musi dokonać wnioskodawca przedkładający dokumentację.


Ukończenie opracowywania szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań, dla których zostały złożone wnioski

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli reguł biznesowych i przed wysłaniem faktury ECHA dokona przeglądu proponowanego „krótkiego tekstu” dotyczącego szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań, który będzie opublikowany na stronie internetowej ECHA.

Gdy ECHA ustanowi wstępną wersję „krótkiego tekstu”, zwróci się do ciebie o przedstawienie uwag w wyznaczonym terminie. ECHA wykorzysta twoje uwagi jako podstawę do sfinalizowania „krótkiego tekstu” i przekaże ci ostateczną wersję.

Powiadomienia w sprawie „krótkiego tekstu” dotyczącego szerokiego zakresu informacji dotyczących zastosowań oraz faktury są przesyłane za pośrednictwem wiadomości portalu REACH-IT.

Opłać fakturę we wskazanym na niej terminie

 

Kontrola reguł biznesowych, ostatni dzień składania wniosków i faktura

Reguły biznesowe to zbiór wstępnych warunków, które należy spełniać zanim ECHA będzie mogła ustalić, czy może odpowiednio rozpatrzyć wniosek, oraz czy może skutecznie przeprowadzić wymagane procesy regulacyjne. Należy zauważyć, że pozytywny wynik kontroli reguł biznesowych potwierdza jedynie możliwość przyjęcia dokumentacji do przetwarzania, nie zaś jej kompletność.

Po przeprowadzeniu tych weryfikacji ECHA obliczy opłatę za wniosek o udzielenie zezwolenia i prześle fakturę. Aby skorzystać z ustaleń przejściowych określonych w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii), rozporządzenia REACH, wnioskodawcy powinni złożyć wnioski do ECHA z wystarczającym wyprzedzeniem względem ostatniego dnia składania wniosków, tak aby  w przypadku niepowodzenia weryfikacji na podstawie reguł biznesowych mogli oni ponownie złożyć wniosek jeszcze przed upływem terminu składania wniosków (szczegółowe informacje można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach 571 i 572 ). Opłatę należy uiścić w terminie wskazanym na fakturze.

Weryfikacja MŚP

Proces składania wniosków o udzielenie zezwolenia podlega takim samym warunkom weryfikacji jak proces rejestracji. Po otrzymaniu płatności za udzielenie zezwolenia ECHA dokona weryfikacji kategorii rozmiaru przedsiębiorstw, które twierdzą, że kwalifikują się do udzielenia ulgi. ECHA pobierze opłatę administracyjną od każdego rejestrującego, który błędnie zadeklarował, że jest uprawniony do zmniejszenia opłaty. Jeżeli ECHA stwierdzi, że rozmiary przedsiębiorstwa są większe niż zadeklarowane przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie rozporządzenie REACH, przedsiębiorstwo będzie zobowiązane zapłacić różnicę oraz uiścić opłatę administracyjną. 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2