Aanpassingen van de standaardinformatie-eisen

Het claimen van een “aanpassing” betekent dat het mogelijk is om een test op basis van bepaalde algemene of specifieke regels die op slechts één informatievereiste van toepassing zijn, weg te laten.

Algemene regels voor aanpassingen kunnen zijn gebaseerd op drie verschillende redenen:

  1. testen zijn niet wetenschappelijk noodzakelijk;
  2. testen zijn technisch niet mogelijk;
  3. testen zijn niet nodig vanwege afwezigheid van blootstelling of geen significante blootstelling.

In Bijlage XI wordt nader ingegaan op deze algemene regels.

Bovendien worden specifieke regels voor elke informatievereiste uiteengezet in kolom 2 van Bijlage VII tot en met X.

Afhankelijk van de eigenschappen van de stof en de beschikbare informatie kunnen of hoeven sommige testen/onderzoeken niet te worden uitgevoerd:

Eigenschap van de stof Test niet nodig
Gassen 7.3. Kookpunt
7.4. Relatieve dichtheid
7.14. Korrelgrootteverdeling
Vloeistoffen 7.14. Korrelgrootteverdeling
Anorganische stoffen 7.8. Verdelingscoëfficiënt
7.9. Vlampunt
9.2.1.1. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Organische peroxiden 7.13. Oxidatie-eigenschappen
Spontaan ontvlambaar in lucht of in contact met water of vocht bij kamertemperatuur 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
8.2. Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie
8.3. Huidsensibilisering
Sterk zuur/sterke base 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
8.2. Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie
8.3. Huidsensibilisering

 

Bepaalde voorbeelden van hoe een bepaald testresultaat of gebruiksomstandigheden ertoe leiden dat een test niet hoeft te worden uitgevoerd:

Testresultaat of gebruiksomstandigheid Test niet nodig
Smeltpunt ligt boven 300°C 7.5. Dampspanning
Gemakkelijk oxideerbaar in water 7.7. Oplosbaarheid in water
Ingedeeld als niet toxisch in contact met de huid 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
Ingedeeld als ernstig oogletsel veroorzakend 8.2. Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie
Er is voldoende informatie beschikbaar voor een indeling en etikettering op milieugebied 9.1.1. Toxiciteit op korte termijn bij ongewervelde dieren
Er is geen sprake van emissies naar een rioolzuiveringsinstallatie 9.1.4. Ademhalingsremming met actief slib

 

Raadpleeg voor een volledig overzicht de ‘Wegwijzer voor managers in het midden- en kleinbedrijf en REACH-coördinatoren’ en Bijlage VII tot en met X van REACH.

Het achterwege laten van dierproeven mag het veilig gebruik van stoffen echter niet in gevaar brengen. Derhalve is voor elke aanpassing die u gebruikt in plaats van indiening van de standaardinformatie een geldige, gedocumenteerde onderbouwing nodig.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)