Aanpassingen van de standaardinformatie-eisen

Een aanpassing wil zeggen dat u geen onderzoek uitvoert maar in plaats daarvan een onderbouwing geeft op basis van bepaalde algemene of specifieke regels.

Meestal zijn aanpassingen mogelijk om drie verschillende redenen:

  1. Testen zijn niet wetenschappelijk noodzakelijk.
  2. Testen zijn technisch niet mogelijk.
  3. Testen zijn niet nodig vanwege aangetoonde lage blootstelling.

In bijlage XI van REACH wordt nader ingegaan op deze algemene regels. De specifieke regels en aanpassingsmogelijkheden per informatie-eis worden nader omschreven in kolom 2 van bijlagen VII tot en met X bij REACH. Elke aanpassing die u gebruikt in plaats van de standaardinformatie moet vergezeld gaan van een geldige en gedocumenteerde onderbouwing.

Nieuwe proeven op gewervelde dieren mogen alleen worden uitgevoerd als laatste mogelijkheid wanneer alle andere gegevensbronnen uitgeput zijn. Houd echter in gedachten dat niet testen op dieren het veilige gebruik van uw stof niet in gevaar mag brengen.

Het doen van testen voor specifieke gegevens kan achterwege worden gelaten als het technisch niet mogelijk is om de test uit te voeren vanwege de eigenschappen van de stof. Zie onderstaande indicatieve lijst:

Eigenschap van de stof Test niet nodig
Gassen 7.3. Kookpunt
7.4. Relatieve dichtheid
7.14. Korrelgrootteverdeling
Vloeistoffen 7.14. Korrelgrootteverdeling
Anorganische stoffen 7.8. Verdelingscoëfficiënt
7.9. Vlampunt
9.2.1.1. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Organische peroxiden 7.13. Oxidatie-eigenschappen
Spontaan ontvlambaar in lucht of in contact met water of vocht bij kamertemperatuur 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
8.2. Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie
8.3. Huidsensibilisering
Sterk zuur/sterke base 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
8.2. Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie
8.3. Huidsensibilisering

 

Sommige testresultaten of gebruiksomstandigheden geven aan dat er geen test hoeft te worden uitgevoerd. Zie onderstaande indicatieve lijst:

Testresultaat of gebruiksomstandigheid Test niet nodig
Smeltpunt ligt boven 300 C° 7.5. Dampspanning
Gemakkelijk oxideerbaar in water 7.7. Oplosbaarheid in water
Ingedeeld als niet acuut toxisch in contact met de huid 8.1. Huidcorrosie/-irritatie
Ingedeeld als corrosief voor de huid 8.5. Acute toxiciteit
Er is voldoende informatie beschikbaar voor een indeling en etikettering op milieugebied 9.1.1. Toxiciteit op korte termijn bij ongewervelde dieren
Geen emissies naar een rioolzuiveringsinstallatie 9.1.4. Ademhalingsremming met actief slib

 

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)