Gamintojas

Norint saugiai gaminti ir tvarkyti chemines medžiagas, reikia turėti informacijos ir žinių apie jų savybes, keliamus pavojus, naudojimo būdus ir riziką, kuri gali grėsti dėl tų cheminių medžiagų. Jūsų pareiga – pateikti tokią informaciją savo klientams ir patarti jiems, kaip saugiai naudoti jūsų chemines medžiagas.

Esate gamintojas, jeigu:

  • esate įsisteigęs EEE kaip fizinis asmuo arba įmonė ir
  • gaminate cheminę medžiagą arba vykdote jos gavybą.

Pagal REACH reglamentą nesate gamintojas, jeigu tik maišote įvairias chemines medžiagas gamindami mišinius arba naudojate chemines medžiagas gamindami gaminius. Tokiu atveju esate tolesnis naudotojas.

 

Kokios mano pareigos?

 

Patekimas į rinką

Ketinate gaminti cheminę medžiagą, kurios anksčiau negaminote?

Ar ji pavojinga?

Prieš pradėdami gamybą, turite išsiaiškinti, ar privalote užregistruoti cheminę medžiagą, ir kiekvieną pavojingą cheminę medžiagą, kurią pateikiate rinkai, priskirti tam tikrai klasei.

 

Ar privalau užregistruoti cheminę medžiagą?

Jei cheminės medžiagos per metus ketinate pagaminti vieną toną arba daugiau, ją privalote užregistruoti Europos cheminių medžiagų agentūroje. Tai reiškia, kad reikės pateikti informaciją apie cheminės medžiagos savybes ir jos keliamus pavojus, taip pat informaciją apie saugų jos naudojimą.

Jei cheminės medžiagos neužregistruosite, jos gamyba ir (arba) pateikimas rinkai bus neteisėti. Pagrindinė taisyklė tokia: nėra duomenų – nėra rinkos.

Tai, kiek bus reikalaujama pateikti informacijos, priklauso nuo pagaminamo kiekio tonomis ir pavojų, kuriuos kelia jūsų cheminė medžiaga. Kuo mažesnis cheminės medžiagos kiekis tonomis ir jos pavojingumas, tuo mažiau informacijos reikės pateikti.

Informacijos teikimo tikslas – užtikrinti saugų jūsų cheminės medžiagos naudojimą. Informaciją turėsite nuolat atnaujinti, prireikus pateikti ją savo klientams  saugos duomenų lape, o pavojingesnių cheminių medžiagų atveju – ir vartotojams.

Registracija atliekama kartu su kitais tos pačios cheminės medžiagos gamintojais, importuotojais arba vieninteliais atstovais. Be to, privalote su jais dalytis registracijai reikalingais duomenimis.

 

Gaminate pavojingą arba reguliuojamą cheminę medžiagą?

Prieš pateikdami cheminę medžiagą rinkai, taikydami CLP reglamente nustatytus klasifikavimo kriterijus privalote išsiaiškinti, ar ji pavojinga. Klasifikuoti būtina visas chemines medžiagas, nepaisant jų tiekiamos apimties. 

a. Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas privalomas visoms pavojingoms cheminėms medžiagoms

Nuo cheminės medžiagos klasifikavimo priklauso konkretūs ženklinimo ir pakavimo reikalavimai. Per vieną mėnesį nuo pavojingo produkto pateikimo rinkai privalote pranešti ECHA apie jo klasifikavimą ir ženklinimą. Reikiamą informaciją privalote pateikti saugos duomenų lape, taip pat privalote naudoti pavojingumo ženklus, kuriais informuojama apie riziką ir užtikrinama, kad klientai saugiai naudotų cheminę medžiagą.

b. Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

REACH reglamente nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatomos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC), keliančios pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Šiuos kriterijus atitinkančios cheminės medžiagos nustatomos nuolat. Šios cheminės medžiagos įtraukiamos į kandidatinį autorizacijos sąrašą, kuris du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėn. – atnaujinamas ir paskelbiamas ECHA interneto svetainėje.

Tai pirmasis REACH autorizacijos procedūros etapas, kurio paskirtis – kontroliuoti daugelio pavojingų cheminių medžiagų EEE rinkoje keliamą riziką ir galiausiai jas pakeisti perspektyviomis saugesnėmis alternatyvomis.

Europos Komisijai priėmus sprendimą įtraukti cheminę medžiagą į kandidatinį sąrašą, jums, kaip gamintojui, pradedami taikyti papildomi teisiniai įpareigojimai – informaciją apie saugų cheminės medžiagos naudojimą pateikti klientams.

Galite ir toliau tiekti cheminę medžiagą, tačiau turėsite stebėti, ar ji neatrinkta ir neįtraukta į autorizacijos sąrašą. Tai gali būti tik laiko klausimas, todėl galbūt nuspręsite įgyti veiklos pranašumą atsisakydami labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos ir pradėdami naudoti saugesnę alternatyvą.

c. Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kurioms reikalinga autorizacija

Iš kandidatinio sąrašo į autorizacijos sąrašą perkeltos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos suėjus vadinamajam pabaigos terminui nebegalės būti teikiamos EEE rinkai, jeigu:

  • jūsų įmonei arba jūsų tiesioginiam tolesniam naudotojui nebus suteikta konkretaus cheminės medžiagos naudojimo būdo autorizacija; 
  • nebus taikoma bendra arba dalinė išimtis, pvz., jeigu cheminę medžiagą naudojate mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais.

Autorizacija būtina nepaisant to, koks cheminės medžiagos kiekis yra naudojamas.

Jeigu jūsų cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą ir netaikoma jokia išimtis, turėsite nuspręsti, ar:

  • nutraukti jos tiekimą rinkai, ar
  • pateikti paraišką autorizacijai gauti, ar
  • ištirti galimybę pasinaudoti autorizacijos liudijimu, išduotu jūsų tiesioginiams tolesniems naudotojams.

Teikti paraišką autorizacijai gauti ar jos neteikti yra verslo sprendimas, kuris priimamas atsižvelgiant į cheminės medžiagos svarbumą, galimybę ją pakeisti saugesnėmis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis arba technologijomis, paraiškos teikimo sąnaudas ir dėl tolesnio naudojimo kylančią riziką.

d. Cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai

Cheminėms medžiagoms, keliančioms nepriimtiną riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, taikomi apribojimai. Tai gali būti:

  • visiškas uždraudimas,
  • prekybos ir tam tikrų naudojimo būdų apribojimas arba
  • cheminės medžiagos koncentracijos lygio mišiniuose arba gaminiuose ribojimas.

Pavyzdžiai – asbesto uždraudimas ir fenilgyvsidabrio junginių, naudojamų dangose, klijuose, sandarikliuose ir elastomeruose, gamybos, pateikimo rinkai ar naudojimo ribojimas.

Privalote laikytis šių apribojimų. Turite žinoti jūsų gaminamoms cheminėms medžiagoms taikomus apribojimus ir stebėti, kokius apribojimus numatoma joms taikyti ateityje. Prieš priimdama sprendimą dėl apribojimo, ECHA paskelbia susijusią informaciją ir surengia viešas konsultacijas.

Categories Display