Registracijos procedūra

Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama arba importuojama daugiau nei viena tona, gamintojai ir importuotojai privalo surinkti informaciją apie šių cheminių medžiagų savybes ir perduoti ją ECHA kartu su registracijos dokumentacija. Norėdami užregistruoti cheminę medžiagą ECHA, pirmiausia turite pateikti užklausą. Sėkmingai pateikę užklausą turėsite kartu arba atskirai parengti ir pateikti ECHA registracijos dokumentaciją. Registracija turi būti atliekama bendrai teikiant informaciją, kai tą pačią cheminę medžiagą gamina arba rinkai pateikia daugiau nei viena įmonė. Šiame puslapyje galite rasti daugiau informacijos apie savo cheminės medžiagos registraciją bendrai arba atskirai.

Jeigu turite pagal Direktyvą 67/548/EEB suteiktą pripažintą pranešimo numerį (dar vadinamą NONS), toliau galite susipažinti su informacija apie tai, kaip pateikti prašymą suteikti REACH registracijos numerį nepateikiant ECHA registracijos dokumentacijos.

 

Užklausos rengimas ir teikimas

Prieš registraciją privalote parengti ir Europos cheminių medžiagų agentūrai pateikti užklausą dėl 1) visų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, ir 2) cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, jeigu jos nebuvo preliminariai užregistruotos. Užklausos procedūra atliekama dar prieš cheminės medžiagos gamybos pradžią arba pateikimą rinkai.

Be to, privalote informuoti ECHA, kokia papildoma informacija Jums reikalinga, kad galėtumėte atnaujinti savo registracijos dokumentaciją atsižvelgdami į cheminės medžiagos kiekio tonomis padidėjimą.

Įvertinusi užklausą, ECHA padės jums užmegzti ryšį su ankstesniais ir (arba) potencialiais registruotojais, kad galėtumėte dalytis duomenimis ir bendrai pateikti informaciją.

Užklausos dokumentacijos rengimas naudojantis IUCLID sistema

 1. Parenkite dokumentaciją naudodamiesi naujausia IUCLID versija.
 2. Naudodamiesi IUCLID patikros pagelbiklio papildiniu, išsiaiškinkite, kokios informacijos trūksta, ir atlikite preliminarią tam tikrų veiklos taisyklių patikrą.
 3. Pateikite savo užklausos dokumentaciją naudodamiesi REACH-IT sistema.

Daugiau informacijos pateikta vadove: „Kaip parengti ir pateikti užklausos dokumentaciją".

 

Bendrai teikiamos informacijos rengimas ir teikimas

Bendrai teikiamą informaciją teikia du arba daugiau potencialių registruotojų, gaminančių arba pateikiančių rinkai tą pačią cheminę medžiagą. Norėdami parengti bendrai teikiamą informaciją, potencialūs registruotojai privalo būti informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (SIEF) nariai, kad galėtų dalytis duomenimis apie cheminei medžiagai būdingas savybes, kuriuos jie ketina bendrai pateikti ECHA, taip pat, jeigu galima, susitarti dėl cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo.

Potencialūs registruotojai turi nuspręsti, kas bus pagrindinis registruotojas, pateiksiantis jų registraciją dar gerokai iki registracijos termino. Tos pačios bendro pateikimo grupės nariai taip pat pateiks registracijos dokumentacijas, tačiau tik tada, kai REACH-IT sistemoje pagal teikimo procedūrą bus baigtas pagrindinio registruotojo dokumentacijos veiklos taisyklų atitikties patikros etapas.

Kai ECHA galutinai apdoros pagrindinio registruotojo dokumentaciją ir patvirtins, kad buvo sumokėtas atitinkamas registracijos mokestis, pagrindinis registruotojas gaus registracijos numerį. Kai ECHA nuspręs, kad registruotojų grupės narių dokumentacijos yra išsamios, kiekvienas registruotojų grupės narys gaus jam skirtą registracijos numerį.

 

Jūsų cheminės medžiagos registravimas

Potencialūs cheminių medžiagų registruotojai (per metus pagaminantys arba importuojantys daugiau kaip vieną toną cheminės medžiagos) privalo parengti registracijos dokumentaciją ir pateikti ją ECHA. Atkreipkite dėmesį, kad kaskart jūsų įmonei gavus svarbios informacijos apie medžiagą, turėsite atnaujinti savo registracijos dokumentacijas.

Dokumentacija gali būti rengiama naudojantis naujausia IUCLID versija ir pateikiama naudojantis REACH-IT sistema. Tačiau, jei esate bendrai informaciją teikiančios grupės narys (bet ne pagrindinis registruotojas), savo registracijos dokumentaciją galite parengti internetu – tiesiai REACH-IT portale.

Dokumentacijos rengimas ir teikimas

 1. Perskaitykite vadovą „Kaip parengti registracijos ir PPORD dokumentacijas".
 2. Norėdami parengti savo cheminės medžiagos duomenų rinkinį, įveskite prašomą informaciją į IUCLID sistemą.
 3. Jeigu turite atlikti cheminės saugos vertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą (CSR), galite naudotis cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų teikimo priemone „Chesar".
 4. Baigę rengti savo cheminės medžiagos duomenų rinkinį, pasinaudodami IUCLID dokumentacijų rengimo vedikliu, parenkite galutinę registracijos dokumentaciją.
 5. Naudodamiesi IUCLID patikros pagelbiklio papildiniu, išsiaiškinkite, kokios informacijos trūksta, ir atlikite preliminarią tam tikrų veiklos taisyklių patikrą.
 6. Naudodamiesi IUCLID platinamos informacijos peržiūros papildiniu, išsiaiškinkite, kokią jūsų dokumentacijoje pateiktą informaciją ECHA paskelbs.
 7. Naudodamiesi IUCLID mokesčių skaičiuoklės papildiniu, apskaičiuokite jums taikomą registracijos mokestį.
 8. Eksportuokite dokumentaciją iš IUCLID sistemos ir pateikite ją naudodamiesi REACH-IT sistema.

 

Pranešimu apie naujas chemines medžiagas atliktos registracijos numerio pareikalavimas

Galima pareikalauti cheminės medžiagos, kuriai buvo suteiktas pagal Direktyvą 67/548/EEB pripažintas pranešimo (dar vadinamo pranešimu apie naujas chemines medžiagas) numeris, REACH registracijos numerio.

Norėdami gauti tokį registracijos numerį, visų pirma privalote užsiregistruoti REACH-IT sistemoje naudodamiesi atitinkama REACH-IT paskyra, t. y. vidaus gamintojo, importuotojo arba vienintelio atstovo (žinomo kaip vienintelis atstovas pagal Direktyvą 67/457/EEB) paskyra. Tada ECHA visiems jūsų pranešimams suteiks registracijos numerius ir, gavusi pranešimo savininko prašymą, perduos juos pasinaudodama REACH-IT sistema.

Cheminės medžiagos, apie kurią pranešta, registracijos numerio pareikalavimas

REACH-IT modulyje jūsų bus paprašyta pateikti tokius duomenis:

 • Cheminės medžiagos, apie kurią pranešta, pranešimo ir ELINCS numeriai.
 • Pranešėjo pavadinimas, miestas ir šalis, tiksliai atitinkantys pranešime pateiktą informaciją (keitimosi suvestine pranešimų informacija (angl. Summary Notification Interchange Format, SNIF) failo 0.2.10 skirsnis).
 • Jei taikytina: atskiri ne ES gamintojo, kuriam atstovaujate, laiškai arba sutartys, kuriuose pareiškiama, kad esate paskirtas vieninteliu atstovu REACH klausimais, susijusiais su chemine medžiaga, apie kurią pranešta. Laiškai turi būti PDF formato, parašyti viena iš ES kalbų.
 • Jei taikytina: ankstesnio pagal Direktyvą 67/548/EEB paskirto vienintelio atstovo laiškas arba sutartis, kuriame pareiškiama, kad jis nebėra vienintelis atstovas ir sutinka perleisti savo pareigas jums, kaip naujai paskirtam vieninteliam atstovui REACH klausimais, susijusiems su chemine medžiaga, apie kurią pranešta. Laiškai turi būti PDF formato, parašyti viena iš ES kalbų.

Pastaba. Jei duomenys, kuriuos pateikėte REACH-IT sistemoje, atitinka pranešime pateiktus duomenis, REACH-IT automatiškai pateiks registracijos numerį. Jei duomenys nesutampa, REACH-IT nepateiks registracijos numerio, o pranešėjas turės susisiekti su atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija ir išsiaiškinti situaciją.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)