REACH-IT

REACH-IT yra pagrindinė IT sistema, padedanti pramonei, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos cheminių medžiagų agentūrai saugiai teikti, apdoroti ir tvarkyti duomenis ir dokumentacijas. Kiekviena iš šių trijų šalių turi prieigą prie specialių REACH-IT funkcijų, kuriomis jos gali naudotis norėdamos įvykdyti pagal REACH ir CLP reglamentus joms keliamus reikalavimus. Be to, REACH-IT sistema suteikia saugų šių trijų šalių tarpusavio ryšio kanalą, padedantį joms koordinuoti duomenų ir dokumentacijų apdorojimą ir vertinimą.

 

Registracija

Bendra apžvalga, kaip užsiregistruoti REACH-IT ir sukurti juridinio asmens objektą, pateikta ECHA paskyrų vadove.

 

Registracijos procedūra

Jūsų cheminės medžiagos užregistravimo Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA) procedūros apžvalga. Čia apžvelgiami pradiniai veiksmai, kuriuos privalote atlikti norėdami užregistruoti cheminę medžiagą užklausos arba vėlyvos preliminarios registracijos būdu. Be to, pateikiama informacija apie bendro teikimo procedūrą, taikomą, kai cheminę medžiagą gamina arba importuoja daugiau nei viena įmonė. Čia taip pat rasite bendras gaires, kaip parengti savo registracijos dokumentaciją naudojantis IUCLID sistema ir kaip ją pateikti naudojantis REACH-IT sistema. Be to, rasite nurodymus, kaip, naudojantis REACH-IT, pareikalauti cheminės medžiagos, apie kurią pranešta, (vadinamosios NONS medžiagos) registracijos numerio. Taip pat pateikiama papildomos informacijos apie registracijos procedūrą.


Jūsų cheminės medžiagos preliminarus registravimas

Išsamesnė informacija apie vėlyvą preliminarią registraciją pagal REACH reglamentą.


Užklausos rengimas ir teikimas

Įvadinė informacija apie tai, kada privalote pateikti užklausą. Apžvelgiama, kaip rengti užklausos dokumentaciją naudojantis IUCLID sistema ir kaip pateikti šią dokumentaciją ECHA naudojantis REACH-IT sistema.  (Taip pat žr. vadovą „Kaip parengti užklausos dokumentaciją".)


Cheminės medžiagos registravimas

Glaustos gairės, kaip parengti ir pateikti ECHA savo registracijos dokumentaciją naudojantis REACH-IT sistema. (Taip pat žr. vadovą „Kaip parengti registracijos ir PPORD dokumentacijas".)


Bendrai teikiamos informacijos rengimas ir teikimas

Glaustas paaiškinimas, kada reikia bendrai teikti informaciją, ir bendrai teikiamos informacijos teikimo gairės.


Registracijos, atliktos pateikiant pranešimą apie naujas chemines medžiagas, numerio pareikalavimas

Kaip pareikalauti cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, registracijos (dar vadinamos pranešimu apie naujas chemines medžiagas) numerio naudojantis REACH-IT sistema ir kokių duomenų ECHA reikalauja, kad galėtų suteikti jums registracijos numerį. Čia rasite nuorodą į atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų ir paskirtųjų nacionalinių institucijų kontaktinį sąrašą. 

 

Paraiška autorizacijai gauti

Glaustos nuoseklios gairės, kaip pateikti bendrą arba atskirą paraišką autorizacijai gauti. Paaiškinama, kaip užsiregistruoti REACH-IT sistemoje, parengti savo IUCLID dokumentaciją ir pateikti ją naudojantis REACH-IT sistema. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti paraišką autorizacijai gauti").

 

PPORD pranešimo rengimas ir teikimas

Glaustos gairės, kaip parengti ir Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikti PPORD pranešimą ir kaip galite pateikti PPORD pratęsimo prašymą. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti ir pateikti registracijos ir PPORD dokumentacijas".)

 

Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas

Glaustos gairės, kaip Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pranešti, jei gaminamo arba importuojamo gaminio sudėtyje yra cheminių medžiagų, įtrauktų į kandidatinį sąrašą. Pranešimą galite pateikti naudodamiesi ne tik REACH-IT sistema, bet ir internetine forma. Pateikiama tiesioginė nuoroda ir internete skelbiama mokomoji medžiaga.  (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti ir pateikti pranešimą apie gaminių sudėtyje esančią cheminę medžiagą").

 

Tolesnio naudotojo pranešimų apie autorizuotus naudojimo būdus pateikimas

Trumpas tolesnio naudotojo pranešimo apie į autorizacijos sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, kai jų naudojimo autorizacija suteikta pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui, pateikimo vadovas. Nuorodą į internetinę pateikimo formą rasite šiame tinklalapyje.

 

Tolesnio naudotojo ataskaitų dėl nepatvirtintų cheminės medžiagos naudojimo paskirčių pateikimas

Trumpas nuoseklus tolesnio naudotojo ataskaitos dėl cheminės medžiagos naudojimo paskirčių, kurių poveikio scenarijuose tiekėjas nepatvirtino, pateikimo vadovas naudojant internetinę formą arba REACH-IT. Internetinę pateikimo formą ir internetinę mokomąją programą rasite šiame tinklalapyje. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti tolesnio naudotojo ataskaitą").

 

Tolesnio naudotojo ataskaitų apie klasifikavimo skirtumus pateikimas

Trumpas nuoseklus tolesnio naudotojo ataskaitos, kai tolesnis naudotojas cheminę medžiagą klasifikuoja skirtingai nei jo tiekėjai, pateikimo vadovas. (Taip pat žr. Duomenų pateikimo vadovo 21 dalį: Kaip parengti ir pateikti tolesnio naudotojo ataskaitą naudojant IUCLID 5).

 

Pranešimo apie klasifikavimą ir ženklinimą pateikimas ir atnaujinimas

Trumpas nuoseklus vadovas, kaip paruošti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą naudojantis IUCLID arba REACH-IT dokumentacija internete.  (Taip pat žr. vadovą: „Kaip parengti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą").

 

Prašymas naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą

Glaustos gairės, kaip parengti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą ir kas įvyksta jums pateikus prašymą. Čia rasite internetinės formos tiesioginę nuorodą, kurią spustelėję galėsite pateikti savo prašymą. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą").

 

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos parengimas ir pateikimas

Trumpas nuoseklus suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos parengimo ir pateikimo vadovas. Tiesioginė nuoroda į suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos pateikimo internetinę formą, taip pat nuoroda į suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitos šabloną bei į atitinkamus rekomendacinius dokumentus.

Categories Display