Registreerimine

Ettevõtetel on kohustus koguda teavet nende ainete omaduste ja kasutusalade kohta, mida nad toodavad või impordivad koguses üle ühe tonni aastas. Samuti peavad nad hindama aine ohte ja võimalikke riske.

Kogutud teave edastatakse ECHA-le registreerimistoimikus, mis sisaldab aine ohtude teavet ning, kui asjakohane, aine kasutusalade riskide teavet, samuti riskikõrvaldusmeetmete teavet.

Registreerimiskohustus kehtib ainetele eraldi, segudes ja teatud juhtudel ka toodetes. REACH-määruse nõuetest on osaliselt või täielikult vabastatud keemilised ained, mis on reguleeritud muude õigusaktidega, näiteks ravimid või radioaktiivsed ained.

Registreerimisel kehtib põhimõte „üks aine, üks registreerimine". See tähendab, et sama aine tootjad ja importijad on kohustatud esitama ühise registreerimistoimiku. Esitatav analüüsi- ja spektraalanalüüsi teave peab olema järjepidev ning piisav aine identifitseerimiseks.

Enamasti on aine registreerimine tasuline.

 

Ained, mille peab registreerima

Faasiained

Ainetele, mida toodeti või turustati enne REACH-määruse jõustumist, kohaldatakse üleminekurežiimi. Selliseid aineid nimetatakse faasiaineteks
 
Ettevõtted saavad kasutada üleminekurežiimi, kui eelregistreerisid aine 1. detsembriks 2008 (või teatud juhtudel, kui eelregistreerisid hiljem enne asjakohast registreerimistähtpäeva).
 
Ained, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest, on REACH-määruse kohaselt faasiained: 
 
  • ained, mis on Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelus (EINECS); 
  • ained, mida on toodetud Euroopa Liidus (sh riikides, mis liitusid 1. jaanuaril 2007), kuid mida ei ole pärast 1. juunit 1992 Euroopa Liidus turustatud;
  • ained, mis kuuluvad nimetuse „endine polümeer" alla.
Neile ainetele määratakse REACH-määruses järgmised registreerimistähtajad.
 
30. november 2010
Registreerimistähtaeg ainetele, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1000 t/a, kantserogeensetele, mutageensetele või reproduktiivtoksilistele ainetele, mida toodetakse või imporditakse üle 1 t/a, ning veeorganismidele või keskkonnale ohtlikele ainetele, mida toodetakse või imporditakse üle 100 t/a.
 
31. mai 2013
Registreerimistähtaeg ainetele, mida toodetakse või imporditakse 100–1000 t/a.
 
31. mai 2018
Registreerimistähtaeg ainetele, mida toodetakse või imporditakse 1–100 t/a.
 

Mittefaasiained

Kõik ained, mis ei vasta ühelegi faasiaine tingimusele, on mittefaasiained. Tavaliselt on mittefaasiained ained, mida ei ole Euroopa Liidus enne 1. juunit 2008 toodetud, turustatud ega kasutatud, v.a kui neist on teatatud ohtlike ainete direktiivi (67/548/EMÜ) kohaselt.
 
Mittefaasiainete potentsiaalsed tootjad ja importijad peavad esitama ECHA-le päringu ning seejärel registreerima aine, enne kui tohivad hakata seda tootma või importima.
 
Kõik ained, millest on teatatud ohtlike ainete direktiivi kohaselt (varem teatatud ained), loetakse REACH-registreerituks ning ECHA on andnud kõikidele sellistele teadetele registreerimisnumbrid. Teate esitajad saavad ECHA-lt küsida registreerimisnumbri.

 

Kes peavad registreerima?

Peate aine registreerima, kui olete:

  • eraldi või segu koostises oleva aine tootja või importija Euroopa Liidus;
  • toodetes sisalduvatele ainete nõuete juhendis loetletud kriteeriumidele vastava aine tootja või importija Euroopa Liidus;
  • Euroopa Liidus asutatud ainuesindaja, kelle väljaspool Euroopa Liitu asuv tootja on määranud täitma importija registreerimiskohustust.

 

 

Seotud lingid

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)