REACH-IT

REACH-IT on keskne IT-süsteem, mis aitab ettevõtjatel, liikmesriikide pädevatel asutustel ja Euroopa Kemikaaliametil andmeid ning toimikuid turvaliselt esitada, menetleda ja hallata. Need kolm osalist saavad kasutada REACH-ITi eri funktsioone, et täita REACH- ja CLP-määruse kohaseid kohustusi. Samuti on REACH-IT turvaline suhtluskanal, mille abil kooskõlastada andmete ja toimikute menetlemist ja hindamist.

 

 

Konto loomine

Üldine ülevaade, kuidas luua REACH-ITis konto ja juriidilise isiku objekt, on ECHA kontode käsiraamatus.

 

Registreerimine

Ülevaade aine registreerimisest ECHA-s. Esitatakse ülevaade, kuidas alustada aine registreerimist päringu või hilise eelregistreerimise abil. Kirjeldatakse andmete ühist esitamist, sama ainet toodab või impordib mitu ettevõtet. Samuti leiate ülevaate registreerimistoimiku koostamisest IUCLIDis ja selle esitamisest REACH-ITi kaudu. Samuti selgitatakse, kuidas REACH-ITi kaudu taotleda teatatud ainele (NONS) registreerimisnumbrit. Pakutakse ka registreerimismenetluse lisateavet.


Aine eelregistreerimine

Lisateave hilise eelregistreerimise kohta REACH-määruse kontekstis.


Päringu koostamine ja esitamine

Tutvustus, millal tuleb esitada päring. Esitatakse ülevaade, kuidas koostada IUCLIDiga päringutoimik ja kuidas see esitada REACH-ITi kaudu ECHA-le.(Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada päringutoimikut")


Aine registreerimine

Lühiülevaade, kuidas koostada registreerimistoimikut ja esitada see REACH-ITi kaudu ECHA-le. (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid")


Ühine andmete koostamine ja esitamine

Lühiselgitus, millal on vaja ühist esitamist ja kuidas see toimub.


Teatatud ainetele registreerimisnumbri taotlemine

Kuidas REACH-ITi kaudu taotleda teatatud ainele (NONS) registreerimisnumbrit ja mis andmeid ECHA nõuab. Leiate ka lingi vastavate liikmesriikide pädevate ja määratud asutuste kontaktide loetelule 

 

Autoriseerimistaotlus

Lühike etapiviisiline juhend ühise või individuaalse autoriseerimistaotluse esitamiseks. Juhend, kuidas luua REACH-ITis konto, koostada IUCLIDi toimik ja see REACH-ITi kaudu esitada (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada autoriseerimistaotlust").

 

PPORD-teate koostamine ja esitamine

Lühiülevaade, kuidas koostada ja esitada ECHA-le PPORD-teadet ning kuidas taotleda selle pikendust (Vt ka käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja PPORD-teadete jaoks").

 

Toodetes esinevatest ainetest teatamine

Lühijuhend, kuidas esitada ECHA-le teateid, kui toodetavas või imporditavas tootes on kandidaatainete loetellu kuuluvaid aineid. REACH-ITi kasutamise asemel võite seda teha ka veebivormi kaudu. Esitatud on otselink sellele koos juhendiga (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada toodetes sisalduvate ainete teadet").

 

Autoriseeritud kasutusalade kohta allkasutaja teadete esitamine

Lühijuhend, kuidas allkasutajad saavad esitada teate autoriseerimisloetelu ainete kohta, mis on autoriseeritud tarneahelas ülalpool. Veebilehel on link esitamise veebivormile.

 

Hõlmamata kasutusalade kohta allkasutaja aruannete esitamine

Lühijuhend, kuidas allkasutajad saavad esitada veebivormi või REACH-ITi kaudu aruande kasutusalade kohta, mida tarnija kokkupuutestsenaariumid ei hõlma. Veebilehel on link veebivormile ja juhendile. (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada allkasutaja aruannet").

 

Klassifikatsiooni erinevuste kohta allkasutaja aruannete esitamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas esitada REACH-ITi kaudu allkasutaja aruannet, kui allkasutaja kasutatav aine klassifikatsioon erineb tarnijate kasutatavast klassifikatsioonist. (Vt ka andmete esitamise 21. käsiraamat „Kuidas koostada ja esitada allkasutaja aruannet IUCLID 5 abil".)

 

Klassifitseerimise ja märgistamise teate esitamine ja kaasajastamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas koostada klassifitseerimise ja märgistamise teadet, kasutades IUCLIDi või REACH-ITi veebitoimikut.  (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada klassifitseerimise ja märgistamise teadet").

 

Alternatiivse keemilise nimetuse taotlemine segu korral

Lühiülevaade, kuidas koostada alternatiivse keemilise nimetuse taotlust segu korral ja mis juhtub pärast taotluse esitamist. Esitatud on ka otselink taotluse esitamise veebivormile (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada segu koostisaine alternatiivse keemilise nimetuse taotlust").

 

Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimiku koostamine ja esitamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas koostada ja esitada ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimik. Juhendis on otselingid toimiku esitamise veebivormile, samuti ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse aruande vormile ning asjakohastele juhenditele.

Categories Display