Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Workers - Hazard via inhalation route

Systemic effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

Local effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

Workers - Hazard via dermal route

Systemic effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

Workers - Hazard for the eyes

Additional information - workers

Uzasadnienie braku DNEL i PNEC: 

 

Wyniki badania procesu biodegradacji ligandu preparatu Zn(II)IDHA oraz jego produktów pośrednich zachodzących w tym procesie, jak również z uwagi na fakt stosowania w praktyce rolniczej bardzo małych stężeń aplikacyjnych chelatów pierwiastków mikroskładnikowych np. 1 ppm Zn w uprawach szklarniowych, jest bardzo mało prawdopodobne lub wręcz wykluczone wystąpienie zagrożeń wynikających z długotrwałej ekspozycji jakiejkolwiek populacji na działanie preparatu Zn (II)IDHA.

     Kompleks ten stosowany będzie jedynie w rolnictwie do uzupełnienia  niedoborów

 

 cynku w glebie i uprawach hydroponicznych w bardzo małych stężeniach

 

(około.1mg/1dcm3). Narażeni mogą być jedynie pracownicy stosujący substancję i to w 

 

ograniczonym czasie, nie w sposób ciągły. Dla określenia wartości DNEL i PNEC stosuje

 

się ekstrapolację danych doświadczalnych z testów przeprowadzonych na zwierzętach

 

(NOAEL).W/w badania przy braku jakiejkolwiek toksyczności ostrej wydajecie być

 

zbędne, uwzględniając zasadę 3R.Na tej podstawi uważam, że obliczanie wartości DNEL i

 

PNEC dla Zn (II)IDHA wydaje się być nieuzasadnione.

General Population - Hazard via inhalation route

Systemic effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

Local effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

General Population - Hazard via dermal route

Systemic effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

General Population - Hazard via oral route

Systemic effects

Acute/short term exposure
DNEL related information

General Population - Hazard for the eyes

Additional information - General Population

Uzasadnienie braku DNEL i PNEC: 

 

Wyniki badania procesu biodegradacji ligandu preparatu Zn(II)IDHA oraz jego produktów pośrednich zachodzących w tym procesie, jak również z uwagi na fakt stosowania w praktyce rolniczej bardzo małych stężeń aplikacyjnych chelatów pierwiastków mikroskładnikowych np. 1 ppm Zn w uprawach szklarniowych, jest bardzo mało prawdopodobne lub wręcz wykluczone wystąpienie zagrożeń wynikających z długotrwałej ekspozycji jakiejkolwiek populacji na działanie preparatu Zn (II)IDHA.

     Kompleks ten stosowany będzie jedynie w rolnictwie do uzupełnienia  niedoborów

 

 cynku w glebie i uprawach hydroponicznych w bardzo małych stężeniach

 

(około.1mg/1dcm3). Narażeni mogą być jedynie pracownicy stosujący substancję i to w 

 

ograniczonym czasie, nie w sposób ciągły. Dla określenia wartości DNEL i PNEC stosuje

 

się ekstrapolację danych doświadczalnych z testów przeprowadzonych na zwierzętach

 

(NOAEL).W/w badania przy braku jakiejkolwiek toksyczności ostrej wydajecie być

 

zbędne, uwzględniając zasadę 3R.Na tej podstawi uważam, że obliczanie wartości DNEL i

 

PNEC dla Zn (II)IDHA wydaje się być nieuzasadnione.