Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Environmental fate & pathways

Adsorption / desorption

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Additional information

PL: Poponuje sie zrezygnować z badań gdyż ZnIDHA analogicznie jak FeIDHA należy do związków ulegających w środowisku wodnym i glebowym procesowi łatwej biodegradacji. Chelaty mikroelementowe IDHA rozkładają się do prostych związków nie szkodliwych dla środowiska. W ciągu 28 dni ponad 75 % związku ulega biodegradacji przy współudziale organizmów żywych. ZnIDHA nie ulega procesowi bioakumulacji w środowisku wodnym i glebowym, gdyż ulega szybkiemu rozkładowi przy współudziale organizmów żywych. Analogicznie jak dla FeIDHA nie następuje adsorpcja na cząstkach gleby ze względu na łatwość degradacji chelatów IDHA przy zastosowaniu małych stężeń. Ze względu na podobieństwo strukturalne FeIDHA i ZnIDHA można przez analogię odnieść badania wykonane dla chelatu żelaza również dla chelatu cynku IDHA.