Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

Hazard for aquatic organisms

Hazard for air

Hazard for terrestrial organisms

Hazard for predators

Additional information

Uzasadnienie braku DNEL i PNEC: 

 

Wyniki badania procesu biodegradacji ligandu preparatu Zn(II)IDHA oraz jego produktów pośrednich zachodzących w tym procesie, jak również z uwagi na fakt stosowania w praktyce rolniczej bardzo małych stężeń aplikacyjnych chelatów pierwiastków mikroskładnikowych np. 1 ppm Zn w uprawach szklarniowych, jest bardzo mało prawdopodobne lub wręcz wykluczone wystąpienie zagrożeń wynikających z długotrwałej ekspozycji jakiejkolwiek populacji na działanie preparatu Zn (II)IDHA.

     Kompleks ten stosowany będzie jedynie w rolnictwie do uzupełnienia  niedoborów

 

 cynku w glebie i uprawach hydroponicznych w bardzo małych stężeniach

 

(około.1mg/1dcm3). Narażeni mogą być jedynie pracownicy stosujący substancję i to w 

 

ograniczonym czasie, nie w sposób ciągły. Dla określenia wartości DNEL i PNEC stosuje

 

się ekstrapolację danych doświadczalnych z testów przeprowadzonych na zwierzętach

 

(NOAEL).W/w badania przy braku jakiejkolwiek toksyczności ostrej wydajecie być

 

zbędne, uwzględniając zasadę 3R.Na tej podstawi uważam, że obliczanie wartości DNEL i

 

PNEC dla Zn (II)IDHA wydaje się być nieuzasadnione.

Conclusion on classification