Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Endpoint:
skin irritation: in vivo
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Study period:
2008
Reliability:
1 (reliable without restriction)

Data source

Reference
Reference Type:
study report
Title:
Unnamed
Year:
2008

Materials and methods

Test guidelineopen allclose all
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
EU Method B.4 (Acute Toxicity: Dermal Irritation / Corrosion)
Principles of method if other than guideline:
Odchylenia od wytycznej/metody.

W trakcie badania wilgotność względna powietrza kilkakrotnie przekroczyła wartość 70 %. Nie miało to wpływu na przebieg i wyniki badania. Nie stwierdzono innych odchyleń od wytycznej / metody.
GLP compliance:
yes

Test material

Constituent 1
Chemical structure
Reference substance name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Cas Number:
666748-59-0
Molecular formula:
C8H7NNa2O8Zn
IUPAC Name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Details on test material:
Badany materiał.
Dostarczony przez Zleceniodawcę materiał do badań - chelat cynku (II) - Zn (II) IDHA - to bezwonne, białe mikrogranulki; data produkcji: 14.09.2006; nr serii: 906/P/Zn; data ważności: 14.09.2009; warunki przechowywania: szczelnie zamknięte , w temp. -10 °C do + 30 °C.
W/w substancja chemiczna stosowana będzie jako nawóz nieorganiczny do uzupełniania niedoborów cynku w glebie, do dolistnego dokarmiania roślin oraz jako komponent do produkcji nawozów wieloskładnikowych.
Według dostarczonego przez Zleceniodawcę Świadectwa Kontroli Jakości nr ZN-006/906/P z dnia 19.09.2006 r badany materiał zawierał: Zn +2 w ilości 10,23 % [m/m] oraz N-NO3 w ilości 4,30 % [m/m].
Dostarczone Świadectwo Kontroli Jakości stanowi Załącznik 4 do sprawozdania.
Materiał do badań pobrano z Centralnego Punktu Przyjmowania, Rozdziału, Przechowywania i Archiwizowania Materiału Do Badań (BA) w dniu 14.07.2008.[SPR/T/2].

Test animals

Species:
rabbit
Strain:
New Zealand White
Details on test animals or test system and environmental conditions:
Zwierzęta.
W doświadczeniu użyto trzech królików białych rasy nowozelandzkiej pochodzących z Instytutu Zootechniki w Balicach.
Króliki przeszły minimum 5-dniowy okres kwarantanny, w czasie którego były pod stałą obserwacją [SPR/T/6].
W dniu przyjęcia zwierząt do kwarantanny wykonano ogólne badanie lekarsko-weterynaryjne, a przed wprowadzeniem do doświadczenia u zwierząt wykonano szczegółowe badanie lekarsko-weterynaryjne [SPR/T/46]. Do doświadczenia wprowadzono zwierzęta nie wykazujące żadnych objawów klinicznych.Wszystkie zwierzęta były indywidualnie oznaczone [SPR/T/7].W doświadczeniu użyto trzech samców w wieku: królik nr 1 - 9 miesięcy, królik nr 2 - 7 miesięcy i królik nr 3 - 11 miesięcy.

Warunki przetrzymywania zwierząt.

W okresie kwarantanny i doświadczenia zwierzęta przebywały w klimatyzowanym pomieszczeniu o następujących parametrach:
- temperatura powietrza 20 - 22 °C
- wilgotność względna powietrza 50 - 90 %
- oświetlenie sztuczne, jarzeniowe; cykl oświetlenia: 12 godzin jasno - 12 godzin ciemno [SPR/T/9].
Zwierzęta przetrzymywano pojedynczo w metalowych klatkach, o wymiarach (długość x szerokość x wysokość): 60x35x40 cm. Każda klatka wyposażona była w wywieszkę zawierającą: numer protokołu badania, datę założenia i zakończenia doświadczenia, płeć i numer zwierzęcia [SPR/T/22].

Pasza i woda.
Zwierzętom podawano bez ograniczeń granulowaną standardową paszę laboratoryjną „LSK", produkowaną przez Wytwórnię Koncentratów i Mieszanek Paszowych AGROPOL z Motycza oraz wodę wodociągową [SPR/T/15].

Przygotowanie zwierząt.

W przeddzień rozpoczęcia doświadczenia, maszynką elektryczną do strzyżenia, usunięto zwierzętom sierść na grzbiecie i obu bokach na dostatecznie dużej powierzchni. Do doświadczenia użyto tylko tych zwierząt, których skóra była nie uszkodzona i nie wykazywała cech przekrwienia [SPR/T/22].


Test system

Type of coverage:
occlusive
Preparation of test site:
shaved
Vehicle:
unchanged (no vehicle)
Controls:
yes
Amount / concentration applied:
Badany materiał, po roztarciu na proszek, naniesiono w ilości 0,5 g na kilkuwarstwowy płatek gazy o wymiarach 2,5 * 2,5 cm, zwilżono kilkoma kroplami wody. Następnie płatek gazy nałożono na skórę jednego królika (królik nr 1). Narażana powierzchnia skóry królika wynosiła ok. 6 cm2. Gazę osłonięto folią PCW i przytwierdzono do skóry przylepcem. Tułów królika owinięto warstwą ligniny oraz zabezpieczono elastyczną opaską i przylepcem. Po 4-godzinnym okresie narażania, przylepiec i płatek gazy zdjęto, a pozostałość badanego materiału usunięto ze skóry przy pomocy wody.
Duration of treatment / exposure:
4 godziny
Observation period:
Obserwacje i wycena.

Obserwacji skóry dokonano po 1, 24, 48 i 72 godzinach od zakończenia narażania [SPR/T/22].
Stan skóry oceniano według skali punktowej, na podstawie Wytycznej OECD nr 404 / Metody B.4. (Załącznik 6).
Wyniki badania oceniono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666).
Number of animals:
3 szt.

Results and discussion

Any other information on results incl. tables

5.5. Data rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia.

 

Badany materiałnałożono na skórękrólików w dniu: 15.07.2008. (królik nr 1) oraz 22.07.2008. (królik nr 2 i nr 3). Doświadczenie zakończono w dniu 18.07.2008. (królik nr 1), oraz 25.07.2008. (królik nr 2 i nr 3).

 

 

6.   Wyniki.

 

6.1. Wyniki działania drażniącego/żrącego.

 

W trakcie odczytu po 1 godzinie od zakończenia narażania, na skórze w miejscu nałożenia badanego materiału, u królika nr 2 stwierdzono bardzo słaby (ledwo dostrzegalny) rumień. U pozostałych królików zmian patologicznych na skórze nie stwierdzono.

W trakcie odczytu po 24 godzinach od zakończenia narażania, na skórze dwóch królików (królik nr 2 i nr 3) stwierdzono bardzo słaby (ledwo dostrzegalny) rumień. U królika nr 1 nie stwierdzono zmian.

W trakcie odczytu po 48 godzinach od zakończenia narażania, u królików nie stwierdzono jużzmian patologicznych na narażanej skórze.

W trakcie odczytu po 72 godzinach od zakończenia narażania, u królików nie stwierdzono zmian patologicznych na narażanej skórze.

Szczegółowe wyniki badania, w oparciu o skalępunktowąwg Wytycznej OECD nr 404/ Metody B.4., przedstawiono w Tabeli 1 (strona 51).

6.2.    Masa ciała zwierząt.

 

W dniu rozpoczęcia doświadczenia masa ciała królików wynosiła: 3,8 kg (królik nr 1), 3,8 kg (królik nr 2) i 3,7 kg (królik nr 3).

W dniu zakończenia doświadczenia masa ciała królików wynosiła: 3,9 kg (królik nr 1), 3,8 kg (królik nr 2) i 3,7 kg (królik nr 3).

Applicant's summary and conclusion

Interpretation of results:
not irritating
Remarks:
Migrated information Criteria used for interpretation of results: EU
Executive summary:
Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1666) można stwierdzić,żeZn (II) IDHAnie drażni skóry królików