Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

W rozumieniu ujętym w metodzie A.14 opisanej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) substancja Chelat Zn(II) IDHA nie stwarza zagrożenia wybuchem.

Key value for chemical safety assessment

Explosiveness:
non explosive

Additional information

Justification for classification or non-classification