Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Short-term toxicity to fish

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Badany  materiał  zastosowano  w  jednym  stężeniu  100 mg/l  (limit  test).  Badanie 
przeprowadzono w układzie semi-statycznym. Przeprowadzono analizy chemiczne zawartości
badanego materiału na początku doświadczenia (roztwory nowe), po 24, 48 i 72 h dla
roztworów nowych i starych oraz po 96 h dla roztworów starych. Oznaczenia chemiczne roztworów nowych wykazały, że roztwory badanego materiału zostały poprawnie przygotowane, natomiast analiza roztworów starych wykazała nieznaczny spadek zawartości badanego materiału w badanym roztworze poniżej 80% wartości nominalnych w 2 i 3 dniu doświadczenia. W związku z tym wartości LCx zostały podane dla stężenia nominalnego, jak również dla średniego stężenia obliczonego jako średnia geometryczna stężeń zmierzonych. Na podstawie uzyskanych wyników po 96 godzinach narażania wykazano, że wartość LC50 wynosi powyżej 100 mg/l, wartość LC0 jest równa lub powyżej 100 mg/l oraz wartość LC100 wynosi powyżej 100 mg/l według stężenia nominalnego.
Według średniej geometrycznej stężeń zmierzonych wartość LC50 wynosi powyżej 89,5 mg/l, wartość LC0 jest równa lub powyżej 89,5 mg/l oraz wartość LC100 wynosi powyżej 89,5 mg/l.

Key value for chemical safety assessment

Fresh water fish

Fresh water fish
Effect concentration:
89 mg/L

Additional information