Kodex för god förvaltningssed

Kodexen för god förvaltningssed innehåller de grundprinciper myndighetens personal ska följa i sina relationer med allmänheten. Dessa principer är bland annat: lagenlighet, icke-diskriminering, åtgärder i proportion till ändamålet och konsekvent agerande i myndighetsutövningen.

Syftet med kodexen är att garantera att myndigheten ger allmänheten service av hög kvalitet och att informera allmänheten om de standarder för uppträdande man har rätt att förvänta sig i sina kontakter med Echa.

Kodexen antogs av styrelsen 2007 och gäller all personal.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)