Tillgång till handlingar

Echa erbjuder på sin webbplats tillgång till många viktiga dokument som rör myndigheten och Reach-processerna.

Tillgången till dokument styrs av följande bestämmelser och rättsregler:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

I denna förordning fastställs de allmänna principerna och begränsningarna för sådan tillgång i enlighet med artikel 255.2 i EG-fördraget, vilken enligt artikel 118.1 i Reach-förordningen ska tillämpas på handlingar som Echa förfogar över.

Observera att en begäran om tillgång till dokument kan omfattas av undantagen enligt artiklarna 4 och 9 i förordning 1049/2001..
 
Det formulär, den adress eller det faxnummer som anges nedan ska även användas för begäranden om tillgång till miljöinformation som förvaras hos Echa, i enlighet med   förordning (EG) nr 1367/2006. Den förordningen gäller tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ.

Begäranden om dokument kan lämnas på följande sätt:

  • Fylla i ett  formulär för begäran av dokument
  • Via vanlig post till:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • Per fax till: + 358 9 6861 8940

För att vi ska kunna behandla din begäran måste du ange förnamn, efternamn, adress, postort och postnummer, land och telefonnummer.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)