Oberoende

Det är oerhört viktigt med oberoende och öppenhet i Europeiska kemikaliemyndighetens beslutsprocess. Echas arbete och beslut är avgörande för skyddet av människors hälsa och miljön och kan också ha betydande konsekvenser för enskilda företag. Det är mycket viktigt att Echas beslutsprocess är öppen och oberoende och att de beslut som fattas är opartiska och bygger på forskningsrön.

Oberoendet garanteras genom öppna intressedeklarationer och åtgärder för att se till att inga särintressen påverkar Echas beslut. I praktiken innebär detta en noggrann avvägning mellan att ha anställda med sakkunskap och erfarenhet och samtidigt strikt undvika potentiella intressekonflikter. Enligt Echas policy skulle en intressekonflikt kunna uppstå där ett besluts opartiskhet och objektivitet äventyras (eller kan verka äventyras) genom enskilda Echa-anställdas intressen.

Konkret motverkar Echa detta genom att alla som arbetar vid eller för Echa lämnar en årlig intressedeklaration (deklarationerna uppdateras dessutom om en persons situation ändras). Den som har deklarerat ett intresse i en fråga kommer därefter inte att delta i att fatta beslut eller avge yttranden i denna fråga.

Echa har också en rådgivande kommitté för intressekonflikter som bistår verkställande direktören med att se till att myndighetens beslut fattas oberoende.

Mer information finns i Echas policy för hantering av intressekonflikter.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)