Podmioty

Najważniejszymi podmiotami w procedurze stosowania ograniczeń są:

1. Podmiot przedkładający (państwo członkowskie lub ECHA)

Podmiotem przedkładającym dokumentację w sprawie ograniczeń może być państwo członkowskie albo ECHA (na wniosek Komisji). ECHA może również zaproponować wprowadzenie ograniczenia w odniesieniu do wyrobów, które zawierają substancje figurujące w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV).

2. Zainteresowane strony

Do zainteresowanych stron zalicza się obywateli, organizacje, przedsiębiorstwa oraz organy inne niż podmiot przedkładający. Mogą one pochodzić z UE lub z innych miejsc. Mogą przekazywać uwagi i informacje podczas konsultacji publicznych.

3. ECHA

3.1. Sekretariat

Sekretariat ECHA wspiera Komitety i forum, zapewniając najlepsze możliwe usługi naukowe, techniczne i regulacyjne w skuteczny i przejrzysty sposób.

3.2. Komitety i forum

3.2.1. Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

RAC sporządza opinię na temat tego, czy proponowane ograniczenie jest odpowiednie do celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia człowieka lub środowiska, opierając się na analizie poszczególnych części dokumentacji w sprawie ograniczeń i na uwagach przekazanych przez zainteresowane strony.

3.2.2. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

SEAC sporządza opinię na temat proponowanego ograniczenia i jego skutków społeczno-gospodarczych, opierając się na analizie poszczególnych części dokumentacji w sprawie ograniczeń i skutków społeczno-gospodarczych. Formułując swoją opinię, SEAC uwzględnia również uwagi i analizy społeczno-gospodarcze przekazane przez zainteresowane strony.

3.2.3. Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów („forum”)

Forum może udzielać porad na temat wykonalności wniosku w sprawie ograniczenia.

4. Komisja Europejska

Opinie RAC i SEAC są przekazywane Komisji Europejskiej. Komisja przygotowuje projekt zmiany wykazu ograniczeń, który znajduje się w załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

Jeżeli Rada lub Parlament Europejski nie sprzeciwią się zmianie (poprzez procedurę komitetu ds. regulacji połączonej z kontrolą), Komisja przyjmuję decyzję i dodaje ograniczenie do załącznika XVII.

5. Sektor

Przemysł musi przestrzegać ograniczenia po jego przyjęciu. Przemysł oznacza wszystkie podmioty, do których skierowane jest ograniczenie, np. producentów, importerów, dystrybutorów, dalszych użytkowników lub sprzedawców detalicznych.

6. Państwa członkowskie

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za egzekwowanie ograniczeń.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)