Etapy

Przyjęcie nowych ograniczeń produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji obejmuje następujące główne etapy:

1. Prace przygotowawcze

Państwo członkowskie, Komisja Europejska lub ECHA może obawiać się, że dana substancja stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska. W takim wypadku podejmie prace przygotowawcze, aby lepiej zbadać problem.

2. Zgłoszenie zamiaru sporządzenia dokumentacji w sprawie ograniczeń

Jeżeli państwo członkowskie, Komisja lub ECHA stwierdzi, że najlepszym krokiem naprzód będzie przyjęcie ograniczenia, musi zgłosić zamiar sporządzenia dokumentacji w sprawie ograniczeń. ECHA prowadzi rejestr zamierzeń, który jest dostępny publicznie na stronie internetowej ECHA. Umożliwia on zainteresowanym stronom przygotowanie się do uczestnictwa w procesie.

3. Sporządzenie dokumentacji w sprawie ograniczeń

Dokumentacja w sprawie ograniczeń powinna zawierać informacje na temat zagrożeń i ryzyka, dostępne informacje na temat rozwiązań alternatywnych oraz uzasadnienie wprowadzenia ograniczeń na szczeblu unijnym. W dokumentacji należy wykazać, że ograniczenie jest środkiem zarządzania ryzykiem, który jest najbardziej odpowiedni w celu eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń. Dokumentacja w sprawie ograniczeń może również zawierać analizę skutków społeczno-gospodarczych. Wniosek należy przygotować zgodnie z wymogami określonymi w załączniku XV do rozporządzenia REACH. Dokumentację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia zgłoszenia do rejestru zamierzeń.

4. Złożenie dokumentacji w sprawie ograniczeń

Obecnie państwa członkowskie mogą składać wnioski w sprawie ograniczeń pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy CIRCA BC.

5. Kontrola zgodności

Komitety sprawdzają, czy złożona dokumentacja w sprawie ograniczeń spełnia wymogi określone w załączniku XV do rozporządzenia REACH.

6. Konsultacje publiczne dotyczące sprawozdania w sprawie ograniczeń

Sprawozdania w sprawie ograniczeń, które spełniły wymagania, są publikowane na stronie internetowej ECHA, wyłączając wszystkie informacje poufne. Zainteresowane strony mogą składać uwagi na temat sprawozdania w sprawie ograniczeń i dokumentów potwierdzających w ciągu sześciu miesięcy od daty ich publikacji.

7. Porady ze strony forum

Forum może udzielać RAC i SEAC porad na temat wykonalności zaproponowanego ograniczenia.

8. Przygotowanie i przyjęcie opinii przez RAC

W ciągu dziewięciu miesięcy od daty publikacji sprawozdania w sprawie ograniczeń RAC przygotowuje i przyjmuje opinię w oparciu o dokumentację w sprawie ograniczeń i uwagi otrzymane podczas konsultacji publicznych.

9. Przygotowanie i uzgodnienie projektu opinii przez SEAC

W ciągu dziewięciu miesięcy od daty publikacji sprawozdania w sprawie ograniczeń SEAC przygotowuje i uzgadnia projekt opinii w oparciu o dokumentację w sprawie ograniczeń, analizę skutków społeczno-gospodarczych oraz uwagi i informacje o charakterze społeczno-gospodarczym otrzymane podczas konsultacji publicznych.

10. Konsultacje publiczne dotyczące projektu opinii SEAC

Projekt opinii SEAC i ostateczna opinia RAC zostają opublikowane na stronie internetowej ECHA. Zainteresowane strony mogą przekazać uwagi na temat projektu opinii SEAC w ciągu 60 dni od daty publikacji.

11. Przygotowanie i przyjęcie opinii przez SEAC

SEAC przygotowuje i przyjmuje ostateczną opinię, uwzględniając uwagi na temat projektu opinii.

12. Przesłanie opinii do Komisji

ECHA przekazuje Komisji Europejskiej opinie RAC i SEAC wraz z odnośnymi dokumentami referencyjnymi. Zostają one również opublikowane na stronie internetowej ECHA.

13. Przygotowanie i przyjęcie decyzji o nałożeniu ograniczenia

W ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii Komitetów Komisja opracowuje projekt zmiany wykazu ograniczeń.

Jeżeli Rada ani Parlament Europejski nie wyrażą sprzeciwu, Komisja przyjmuje ograniczenie. Decyzja o nałożeniu ograniczenia jest publikowana w Dzienniku Urzędowym jako zmiana załącznika XVII do rozporządzenia REACH.

14. Przestrzeganie ograniczenia

Po przyjęciu ograniczenia dotyczącego danej substancji przemysł musi go przestrzegać. Przemysł oznacza wszystkie podmioty, do których skierowane jest ograniczenie, np. producentów, importerów, dystrybutorów, dalszych użytkowników lub sprzedawców detalicznych.

15. Egzekwowanie ograniczenia

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za egzekwowanie ograniczenia.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)