Poradnik dotyczący rozporządzenia REACH

Oniższa lista zawiera wszystkie poradniki, które są lub będą dostępne na stronie internetowej ECHA. Poradniki zostały opracowane przy udziale wielu zainteresowanych stron (przedstawicieli przemysłu, państw członkowskich i organizacji pozarządowych) w ramach projektów zarządzanych przez Komisję. Celem poradników jest ułatwienie wdrożenia systemu REACH poprzez opisanie dobrej praktyki dotyczącej sposobu wypełnienia zobowiązań.

Niektóre z tych dokumentów zostały lub zostaną przetłumaczone na języki urzędowe UE. Możesz przejść do tłumaczenia z tej strony: użyj menu język w prawym górnym rogu strony.

Poradnik na temat rejestracji

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat rejestracji
Opis:
W tym dokumencie można znaleźć informacje na temat, kiedy i jak należy zarejestrować substancję w systemie REACH.
 

pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
pobierz cały dokument w formacie PDF ( 01/2022 )
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego
Nazwa referencyjna:
IR&CSA Guidance
Opis:
Poradnik opisuje wynikające z rozporządzenia REACH wymogi w zakresie informacji dotyczących właściwości substancji, poziomu narażenia, stosowania i środków kontroli ryzyka, w kontekście oceny bezpieczeństwa chemicznego.
 
Więcej informacji
Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat wyrobów
Opis:
Ten dokument pomaga producentom i importerom wyrobów ustalić, czy mają oni obowiązki w ramach systemu REACH, a w szczególności jakie mają obowiązki związane z rejestracją i powiadamianiem, zgodnie z art. 7, oraz w związku z komunikacją w ramach łańcucha dostaw wyrobu, zgodnie z art. 33.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (19/10/2017)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki 

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik dotyczący kart charakterystyki
Opis:
Niniejszy poradnik udostępnia informacje dotyczące kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kart charakterystyki, szczegółowe informacje na temat wymagań odnoszących się do informacji zamieszczanych w poszczególnych działach kart charakterystyki – zwłaszcza szczegółowo opisując zmiany wynikające z różnych wersji załącznika II do rozporządzenia REACH oraz określając okresy przejściowe do wprowadzenia tych zmian. Poradnik udostępnia również ogólne informacje, w stosunku do których substancji i mieszanin należy przedstawić karty charakterystyki oraz określa podmioty które mają je przedstawić.
 
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (07/04/2021)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat obowiązków związanych z badawczo-rozwojową(SR&D) oraz badawczo-rozwojową ukierunkowaną na produkt i proces produkcji (PPORD, Product and Process Oriented Research and Development)

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat badań PPORD
Opis:
W tym dokumencie opisano specjalne przepisy w ramach systemu REACH w odniesieniu do substancji wyprodukowanych, zaimportowanych lub używanych podczas badań naukowych i badawczo-rozwojowych zorientowanych na produkty i procesy (PPORD).
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 28/11/2017 )
Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF  (21/11/2017)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat wymagań dla dalszych użytkowników

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik dla dalszych użytkowników
Opis:
W tym dokumencie zostały opisane role i obowiązki dalszych użytkowników oraz zawarto informacje o sposobie przygotowania się do wdrożenia systemu REACH.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 21/10/2014 )
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat przygotowania dossier zgodnego z załącznikiem XV dotyczącej identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat identyfikacji SVHC
Opis:
W tym dokumencie opisano, jak władze (właściwe organy państw członkowskich lub Agencja) mogą przygotować dossier zgodne z załącznikiem XV w celu zidentyfikowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. 
 
pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] (12/02/2014)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH i CLP
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat identyfikacji substancji
Opis:
Niniejszy dokument opisuje nazewnictwo i identyfikację substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP.
pobierz cały dokument w formacie PDF (01/06/2017)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Appendix for nanoforms
pobierz cały dokument w formacie PDF (1/2022)

Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Wytyczne dotyczące załącznika V

 

Nazwa referencyjna:
Wytyczne dotyczące załącznika V
Opis:
Niniejszy dokument opisuje przypadki zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia REACH.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (28/11/2012)
Poradnik dotyczący monomerów i polimerów

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat polimerów
Opis:
W tym dokumencie są opisane przepisy specjalne dotyczące polimerów i monomerów w ramach systemu REACH.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 04/06/2012 )
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat udostępniania danych

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat udostępniania danych
Opis:
W tym dokumencie można znaleźć opis mechanizmów udostępniania danych w odniesieniu do substancji wprowadzanych i niewprowadzonych w ramach systemu REACH. Zawiera on opis sposobów komunikacji w ramach forum SIEF i wytyczne na temat podziału kosztów. Zostały w nim również opisane problemy związane z poufnymi informacjami biznesowymi i prawem o konkurencji w kontekście udostępniania danych.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (04/07/2017)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Poradnik na temat przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat wniosku o udzielenie zezwolenia
Opis:
W tym dokumencie opisano sposób przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia oraz zawarto wskazówki na temat analizy rozwiązań alternatywnych i planu zastępowania. Można w nim również znaleźć informacje, jak strony trzecie mogą przygotowywać i przekazywać informacje o rozwiązaniach alternatywnych.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 01/2021 )
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat analizy społeczno-gospodarczej – udzielanie zezwoleń

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat analizy społeczno-gospodarczej – udzielanie zezwoleń
Opis:
Ten dokument stanowi pomoc dla składających wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczącego sporządzenia analizy społeczno-ekonomicznej.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 09/12/2011 )
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat rejestracji półproduktów

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat rejestracji półproduktów
Opis:
W tym dokumencie można znaleźć informacje, kiedy i jak można używać specjalnych przepisów do rejestracji półproduktów w ramach systemu REACH.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF ( Aktualizowane 07/03/2011 )
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej [PDF]
Poradnik na temat przekazywania informacji w sprawie zagrożeń i bezpiecznego użycia substancji chemicznych
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat informacji o zagrożeniach
Opis:
Niniejszy poradnik jest przeznaczony do przekazywania informacji o zagrożeniach substancjami chemicznymi, w szczególności w kontekście rozporządzenia REACH, głównie przez właściwe organy państw członkowskich.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF [en] (12/2010)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych
Opis:
Niniejszy dokument opisuje warunki, na jakich podmioty zajmujące się odzyskiem substancji z odpadów mogą korzystać z wyłączenia określonego w art. 2 ust. 7 lit. d) rozporządzenia REACH, i zawiera omówienie obowiązku udostępniania informacji w łańcuchu dostaw, o którym mowa w tytule IV rozporządzenia REACH.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (06/2010)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat ustanawiania priorytetu oceny 

 

Niniejsze wytyczne uznano za nieaktualne i usunięto je ze strony ECHA. Zostały one zastąpione nowymi i uaktualnionymi informacjami dostępnymi na stronach ECHA dotyczących oceny dostępnych bezpośrednio za pośrednictwem następujących linków: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation oraz http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Poradnik na temat dokumentacji i oceny substancji 

 

Niniejsze wytyczne uznano za nieaktualne i usunięto je ze strony ECHA. Zostały one zastąpione nowymi i uaktualnionymi informacjami dostępnymi na stronach ECHA dotyczących oceny dostępnych bezpośrednio za pośrednictwem następujących linków: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation oraz http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Poradnik na temat przygotowania dossier zgodnego z załącznikiem XV w odniesieniu do ograniczeń

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat załącznika XV w odniesieniu do ograniczeń
Opis:
W tym dokumencie opisano, jak władze (właściwe organy państw członkowskich lub Agencja na żądanie Komisji) mogą przygotować dossier zgodne z załącznikiem XV w celu zaproponowania ograniczeń w ramach systemu REACH. 
 
pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] (06/2007)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Lees verder
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Poradnik na temat analizy społeczno-ekonomicznej - ograniczenia

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat analizy społeczno-ekonomicznej - ograniczenia
Opis:
Ten dokument stanowi pomoc dla właściwych władz w państwach członkowskich oraz Agencji (na wniosek Komisji) przy sporządzaniu i wykorzystywaniu analiz społeczno-ekonomicznych przy tworzeniu dossier zgodnego z załącznikiem XV w odniesieniu do ograniczeń. Ponadto poradnik stanowi pomoc przy sporządzaniu analiz społeczno-ekonomicznych lub dostarczaniu informacji w celu ich przygotowania. .
 
pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] ( Aktualizowane 05/2008 )
Dodatek: Kalkulacja kosztów przestrzegania przepisów. [EN]
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej