Poradniki mają na celu ułatwienie wdrażania prawodawstwa wchodzącego w zakres działalności ECHA przez opis dobrych praktyk w zakresie spełniania obowiązków. Są one opracowywane z udziałem wielu zainteresowanych stron: branży chemicznej, państw członkowskich i organizacji pozarządowych.

 

Wytyczne

Obraz
Dokumenty te powstały przy współpracy wielu zainteresowanych stron: przedsiębiorstw, państw członkowskich i organizacji pozarządowych. Mają one na celu ułatwić wdrażanie przepisów prawa w zakresie działalności ECHA, opisując przykłady dobrej praktyki i doradzając, jak wypełnić obowiązki.

 

Arkusze informacyjne

Obraz
W tych dokumentach poruszono konkretne kluczowe kwestie na temat szeregu głównych zagadnień należących do kompetencji ECHA, m.in. przepisów dotyczących chemikaliów oraz narzędzi informatycznych, o ile kwestie te nie zostały już omówione w wytycznych i podręcznikach.

 

Poradniki praktyczne

Obraz
W tych dokumentach zamieszczono praktyczne informacje na temat wymogów nakładanych przez rozporządzenia REACH i CLP oraz rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, a także najlepszych praktyk dotyczących ich spełniania.

 

Poradnik w skrócie

Obraz
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowuje serię skrótowych wersji wytycznych dotyczących REACH, tak aby odpowiednie wytyczne publikowane przez Agencję stały się bardziej przystępne dla podmiotów działających w branży.

 

Tabela procedury konsultacji

Obraz
Zapoznaj się z różnymi etapami aktualizacji i opracowywania wytycznych.

 

Formaty

Obraz
Przedsiębiorstwa i organy władzy mogą tutaj pobrać szablony do zastosowania w kontekście rozporządzeń REACH i CLP oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.