Kas daroma atlikus cheminės medžiagos įvertinimą?

Jei vertinančioji valstybė narė, patikrinusi turimus ir naujus duomenis, mano, kad konkrečios cheminės medžiagos naudojimas kelia pavojų, ji gali atlikti tolesnius su cheminės medžiagos vertinimu susijusius veiksmus.

Poveikio klausimą galima spręsti šiomis priemonėmis:

  • siūlyti suderinti klasifikavimą ir ženklinimą, susijusį su kancerogeniniu, mutageniniu poveikiu, poveikiu reprodukcijai, kvėpavimo takų jautrinimui ar kitokiu poveikiu;
  • siūlyti patvirtinti, kad konkreti cheminė medžiaga yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (angl. SVHC);
  • siūlyti taikyti apribojimus cheminei medžiagai;
  • taikyti veiksmus, kurie nenumatyti REACH reglamente, pvz., siūlyti taikyti ES mastu ribines vertes darbo aplinkoje, taikyti nacionalines priemones ar imtis savanoriškų veiksmų pramonės sektoriuje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)