Cheminės medžiagos vertinimas

Valstybės narės vertina į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą (angl. CoRAP) įtrauktas chemines medžiagas, kad išsiaiškintų, ar jos kelia riziką žmogaus sveikatai arba aplinkai. Tokio vertinimo tikslas – prireikus paprašyti papildomos informacijos iš cheminės medžiagos registruotojų, kad būtų galima patikrinti, ar cheminė medžiaga iš tikrųjų kelia susirūpinimą.

Atlikus vertinimą, gali būti daroma išvada, kad jau galiojančios priemonės padeda pakankamai kontroliuoti riziką. Kitu atveju gali būti siūlomos ES masto rizikos valdymo priemonės, pavyzdžiui, apribojimai, labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas arba kiti į REACH reglamento taikymo sritį nepatenkantys veiksmai, pavyzdžiui, suderinta klasifikacija.

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ECHA apibrėžia rizika pagrįstus kriterijus ir paskui atrenka chemines medžiagas, kurios turi būti įvertintos. Atsižvelgdama į Valstybių narių komiteto nuomonę, ECHA atrinktas chemines medžiagas įtraukia į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą. Kiekvieną į galutinį koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą įtrauktą cheminę medžiagą vertina paskirta vertinančioji valstybė narė.

Pradinė priežastis, dėl kurios cheminė medžiaga buvo įtraukta į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, neturi jokio ribojamojo poveikio vertinimo apimčiai. Vertinimo metu valstybė narė gali nustatyti kitus susirūpinimą keliančius klausimus, į kuriuos reikia atsakyti siekiant prieiti prie išvados, ar cheminė medžiaga kelia susirūpinimą, ar ne. Tačiau valstybė narė gali atlikti tikslingą tam tikrų cheminės medžiagos aspektų vertinimą.

Cheminės medžiagos vertinimo proceso metu įvertinamos visos registruotojų pateiktos registracijos dokumentacijos, susijusios su ta pačia chemine medžiaga arba cheminių medžiagų grupe, t. y. siekiant atsižvelgti į bendrą pagaminamą kiekį ir bendrą poveikį. Taip pat nagrinėjami kiti prieinami informacijos šaltiniai.

Vertinančioji valstybė narė per 12 mėnesių nuo koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano  paskelbimo (dėl cheminių medžiagų, kurias reikia įvertinti per pirmuosius metus) turi nuspręsti, ar jai reikia prašyti iš registruotojų papildomos informacijos, siekiant atsakyti į susirūpinimą keliantį klausimą. Šis prašymas paprastai apima daugiau reikalavimų, palyginti su standartiniais informacijai keliamais reikalavimais pagal REACH reglamentą (VII–X priedus). Pavyzdžiui, registruotojams gali reikėti pateikti tyrimus, susijusius su endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, aukštesnio lygmens informaciją apie pavojų, net jeigu visi registruotojai įregistravo mažesnį kiekį tonomis arba mažesnius koncentracijos stebėsenos organizmuose ir aplinkoje lygius.

Apie papildomos informacijos poreikį pranešama visoms kitoms valstybėms narėms ir ECHA, ir tik tuomet pasiekiamas susitarimas. Atitinkamai sprendimą dėl prašymo pateikti papildomą informaciją priima ECHA.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)