Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas

Koreguojamajame Bendrijos veiksmų plane (CoRAP) nustatytos prioritetinės cheminės medžiagos, kurias reikia įvertinti per trejų metų laikotarpį. Vertinimo tikslas – išaiškinti susirūpinimą keliantį klausimą, ar šių cheminių medžiagų gamyba ir (arba) naudojimas galėtų kelti riziką žmogaus sveikatai arba aplinkai. Cheminės medžiagos, kurias reikia įvertinti nedelsiant, įtraukiamos į pirmaisiais plano metais vertinamų medžiagų sąrašą.

ECHA planą atnaujina kasmet kovo mėn., kad iš anksto suplanuotų vertinimo veiklą dar vieniems metams ir įtrauktų naujas chemines medžiagas. Atnaujinant planą peržiūrimos į sąrašą jau įtrauktos cheminės medžiagos, taip pat jų įvertinimo terminas pagal atitinkamus ankstesnio plano metus. Valstybė narė bet kuriuo metu, gavusi informacijos, iš kurios matyti, kad cheminę medžiagą reikia įvertinti prioritetine tvarka, gali pranešti apie šią cheminę medžiagą, kuri turi būti įtraukta į planą. ECHA šią cheminę medžiagą įtraukia kitais metais atnaujindama planą.

Atrankos kriterijai

ECHA ir valstybės narės parengė rizika pagrįstus cheminių medžiagų atrankos į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą kriterijus.

Atrankos kriterijai apima informaciją apie pavojų (t. y. potencialus patvarumas, bioakumuliacija ir toksiškumas (angl. PBT), endokrininę sistemą ardančios savybės arba kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai (angl. CMR)), informaciją apie poveikį, įskaitant galimybę daryti poveikį naudojant cheminę medžiagą pagal paskirtį, ir bendrą informaciją apie kiekį. ECHA naudoja su pavojingumu ir poveikiu susijusių kriterijų derinį, kad nustatytų rizika pagrįstą metodą.

Valstybės narės padeda rengti koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą pasiūlydamos įtraukti chemines medžiagas pagal REACH reglamento 45 straipsnį. Jos naudoja rizika pagrįstus kriterijus, dėl kurių susitarta su ECHA.

Valstybės narės ir ECHA į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą įtraukia tik tas chemines medžiagas, dėl kurių prašymas pateikti papildomos informacijos gali būti naudingas siekiant išaiškinti pradinį susirūpinimą dėl tos cheminės medžiagos keliantį klausimą.

Be to, valstybės narės gali padėti nustatyti metus, kuriais atitinkama cheminė medžiaga bus įtraukta į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą.

Koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano parengimas

Remdamosi nustatytais rizika pagrįstais kriterijais, ECHA ir valstybės narės nustato cheminių medžiagų, kurios galėtų būti įtrauktos į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, skaičių. Valstybės narės išreiškia norą įvertinti tam tikrą cheminę medžiagą, kad ECHA galėtų parengti koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano projektą, kuriame nurodomas cheminės medžiagos pavadinimas, vertinančioji valstybė narė ir preliminarūs vertinimo metai. Kiekvieną rudenį ECHA savo svetainėje skelbia koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano projektą. Paskui Valstybių narių komiteto prašoma pateikti savo nuomonę dėl koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano projekto.

ECHA patvirtina atnaujintą koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, remdamasi Valstybių narių komiteto nuomone. Šiame atnaujintame plane nurodomi su kiekviena chemine medžiaga susiję susirūpinimą keliantys klausimai, taip pat valstybė narė, kuri atliks vertinimą.

Terminai

Nuo to momento, kai paskelbiamas atnaujintas koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas, paskirtosioms valstybėms narėms suteikiamas vienų metų terminas tokioms cheminėms medžiagoms įvertinti per koreguojamajame Bendrijos veiksmų plane nurodytus pirmuosius (arba einamuosius) metus, ir prireikus parengti sprendimo, kuriuo atitinkamos cheminės medžiagos registruotojų prašoma pateikti papildomos informacijos, projektą, siekiant išaiškinti nustatytus susirūpinimą keliančius klausimus (tikėtini rizikos veiksniai).

Daugiau informacijos apie kitus proceso etapus galima rasti puslapyje „Vertinimo procesas“.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)