Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Další otázky s významem pro následné uživatele

Další otázky s významem pro následné uživatele

Následní uživatelé a registrace podle nařízení REACH

Jestliže pro svou činnost v EU potřebujete chemické látky, musíte znát stav registrace látek, které používáte. Poslední lhůta pro registraci vztahující se na látky vyráběné v EU/EHP nebo dovážené do EU/EHP v množství 1–100 tun za rok na každého výrobce nebo dovozce uplynula dne 31. května 2018. 

S výjimkou specifických okolností (např. množství látky nepřekračující 1 tunu za rok) tedy platí, že pokud vaši dodavatelé nezaregistrovali látky, které vám dodávají, nesplňují požadavky nařízení REACH a tyto látky již nemohou legálně dodávat. Své podnikání můžete před přerušením dodávek ochránit takto:

1. Určete látky, které jsou pro vaše podnikání zásadní.

  • Prozkoumejte látky přítomné ve vašich složkách a výrobních materiálech, které mají pro vaše podnikání zásadní význam. To se vztahuje také na látky ve směsích.

2. Zkontrolujte stav registrace látek a v případě potřeby najděte alternativní dovozce. 

  • U nebezpečných chemických látek by mělo být registrační číslo uvedeno na bezpečnostním listu, a to v oddíle 1.1 (v případě látek) nebo v oddíle 3.2 (v případě látek ve směsích).
  • Seznam registrovaných látek je uveden na webových stránkách agentury ECHA. Více informací o tom, jak zkontrolovat stav registrace látek viz otázky a odpovědi č. 399 – Jak se mohu přesvědčit, že můj dodavatel má platnou registraci?.
  • Společnosti, které danou látku zaregistrovaly, najdete na webových stránkách agentury ECHA. Více informací o tom, jak tyto společnosti najít vizotázky a odpovědi č. 1516 – Jak zjistím, zda byla určitá látka registrována? 
  • Jestliže váš dodavatel danou látku vyrábí nebo dováží v množství větším než jedna tuna za rok, tato látka by pravděpodobně měla být zaregistrovaná. Na některé typy látek se povinnost registrace nevztahuje, například na přirozeně se vyskytující látky nebo látky podléhající registraci nebo udělení licence podle jiných právních předpisů, jako jsou například látky v potravinách. Máte-li pochybnosti, doporučujeme vám se obrátit na vašeho dodavatele s žádostí o vysvětlení.

3. Ověřte, zda se registrace vztahuje na vaše použití, zejména pokud látku používáte novým způsobem.

  • Následný uživatel musí uplatňovat opatření uvedená ve scénáři expozice, nebo přijmout jiná vhodná opatření. Jakmile obdržíte scénáře expozice, musíte si ověřit, že se vztahují i na vaše použití. Více informací naleznete na stránce „Další informace o povinnostech následného uživatele“ v části „Kontrola použití“. Upozorňujeme, že máte právo informovat dodavatele o svých použitích, aby žadatelé o registraci příslušná použití zahrnuli do svých registrací.
  • Pokud působíte v organizovaném odvětví, je možné, že vaše odvětvová organizace vytvořila mapy použití popisující typická použití a podmínky použití v dohodnutém formátu, který mohou žadatelé o registraci snadno použít. To ušetří čas, protože není nutné obracet se přímo na vašeho dodavatele. Podívejte se do knihovny map použití na webových stránkách agentury ECHA a přesvědčte se, zda vaše průmyslové odvětví vypracovává takové mapy použití.
  • Máte-li pochybnosti, doporučujeme vám se obrátit na vašeho dodavatele s žádostí o vysvětlení.

4. Pokud žádný dodavatel nezaregistroval látku, kterou opravdu potřebujete, zvažte její přímý dovoz. 

  • Budete-li dovážet více než jednu tunu látky za rok, musíte látku zaregistrovat.
  • U množství nepřesahujícího 10 tun za rok je splnění požadavků na registraci látky jednodušší.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2