Arbeta med ämnesgrupper

För att påskynda identifieringen av kemikalier som kräver regleringsåtgärder kan myndigheterna besluta att rikta in sig på grupper av strukturlika ämnen i stället för på enskilda ämnen. Denna gruppering

  • skapar enhetlighet och ökar samstämmigheten i regleringsarbetet,
  • gör det möjligt att snabbare identifiera ämnen som kräver regleringsåtgärder och ämnen för vilka inga ytterligare åtgärder behövs i detta skede,
  • gör att industrin får ett bra kunskapsunderlag för ersättning av ämnen. Ämnen som endast registreras för intermediär användning, eller som för närvarande inte registrerats men som skulle kunna ersätta kända ämnen som inger betänkligheter, identifieras också tidigt.

Gruppering av strukturlika ämnen

Ämnesgrupperna bygger främst på följande:

  • Strukturlikhet, användning av information om ämnesidentitet i registreringsunderlag och klassificerings- och märkningsanmälningar.
  • Jämförelse med strukturlika ämnen och kategorier, som bygger på uppgifter som erhållits i registreringsunderlag från industrin och externa källor.

Strukturlika ämnen identifieras utifrån alla registrerade ämnen (det kemiska universumet). Det görs ett första urval av ämnen som ska fungera som ”frön”. Echas it-verktyg används sedan för att identifiera andra ämnen vars struktur liknar den hos ”fröna”.

Detta utgör en utgångspunkt för ämnesgruppering som så småningom kan kräva lagstiftningsåtgärder.

Observera att detta arbete skiljer sig från gruppering såsom den definieras i avsnitt 1.5 i bilaga XI till Reachförordningen, och att metoderna som används därför inte utgör validerad information om jämförelse med strukturlika ämnen eller om kategorier. Detta arbete utgör en utgångspunkt för gruppering av ämnen för vilka regleringsåtgärder så småningom kan behövas.

Gruppering och det kemiska universumet

Grupperingen syftar till att påskynda myndigheternas arbete med att ta itu med alla registrerade ämnen i det kemiska universumet.

Echa, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen har utvecklat ett tillvägagångssätt för att bedöma grupperna. Detta tillvägagångssätt kompletteras dessutom vid behov av gruppspecifikt arbete. Exempel på sådana grupper av ämnen som kräver ytterligare arbete är restprodukter, slagg och aska. För vissa grupper av ämnen har också samarbete med industrisektorer inletts. Exempel är arbetsgruppen för petroleum- och kolbaserade ämnen (PetCo), den sektoriella strategin för metaller och oorganiska ämnen (Misa) och samarbetet med Cefic om registreringsunderlagens uppfyllande av kraven.

När grupperingen har gjorts kan ämnena som ingår i grupperna bedömas. Ämnena fördelas i enlighet med detta till lämpliga pooler i det kemiska universumet och senare till olika Reach- och CLP-processer.

Bedöma grupperna och fastställa ytterligare regleringsåtgärder

Kontrollen av registrerade ämnen inleddes efter den första tidsfristen för registrering 2010. Den fokuserade på ämnen om vilka det fanns tillräckligt med faroinformation för att man skulle kunna dra slutsatser om behovet av och påbörja den lagstadgade riskhanteringen. Det systematiska kontrollarbetet har med tiden gjort det möjligt att identifiera de allra flesta av sådana ämnen som kan gå direkt till lagstadgad riskhantering. De flesta återstående ämnen är därför sådana som kräver ytterligare faroinformation. Att bedöma ämnen i grupper snarare än var för sig påskyndar identifieringen av sådana fall, särskilt genom kontroller av att kraven är uppfyllda.

För varje ämnesgrupp överväger myndigheterna om det finns ett behov av att inleda ytterligare lagstadgade riskhanteringsåtgärder för hela gruppen, för en undergrupp eller för enskilda ämnen inom gruppen. Utgångspunkten för gruppen är strukturlikhet, men i vissa fall kan det behövas ytterligare överväganden (parallellt med strukturlikheten), däribland om gruppering kring liknande teknisk funktion eller användning (t.ex. flamskyddsmedel) eller kring en specifik beståndsdel som inger betänkligheter.

Den tidiga bedömningen och identifiering av eventuella ytterligare behov av lagstadgad riskhantering, inbegripet när ytterligare faroinformation behöver tas fram innan faran kan klargöras tillräckligt, syftar till att påskynda myndigheternas arbete så att man snabbt kan gå vidare med processer som bland annat rör harmoniserad klassificering och märkning eller identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne) samt restriktioner.