Ämnen som kan inge betänkligheter

Ämnen som kan inge betänkligheter

Med utgångspunkt i erfarenheterna från de första åren av genomförandet av Reach och CLP-förordningen har Echa tagit fram en integrerad regleringsstrategi där de olika regleringsprocesserna ingår. Strategin ger en tydlig och enhetlig grund för att uppnå förordningarnas syften och bidra till de mål som fastställs i FN:s mål för hållbar utveckling när det gäller kemikalier.

 

Syftena med Echas integrerade regleringsstrategi
  • Effektivt välja ut ämnen eller grupper av ämnen som kan inge betänkligheter. Den information som behövs för att bedöma deras säkerhet tas fram på ett sådant sätt att eventuella kvarstående betänkligheter kan hanteras genom de lämpligaste regleringsåtgärderna för riskhantering.
  • Säkerställa lämpliga och snabba insatser från alla aktörer – Echa, medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och industrin
  • Se till att intressenterna har förtroende för att registranterna uppfyller informationskraven enligt Reach och främja bättre kommunikation om säker användning i distributionskedjan.

Strategin, som har genomförts sedan 2016, är en fortsättning på det arbete som påbörjades inom ramen för färdplanen för ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Samarbete med myndigheter och intressenter

Samarbete mellan myndigheter – Echa, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna – är avgörande för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av Reach- och CLP-processerna inom ramen för Echas integrerade regleringsstrategi. Genom att samarbeta med intressenterna, inklusive företrädare för industrin och icke-statliga organisationer, kan myndigheterna bidra till att se till att regleringsverksamheten är öppen och förutsägbar och att alla parter informeras om de framsteg som görs när det gäller att hantera vissa grupper av ämnen.

Hur integreras processerna?

I infografiken nedan ges en översikt över de olika processerna och hur de förhåller sig till varandra. Ett ämne kan när som helst bli föremål för ett regleringsförfarande utan att följa det flöde som visas i diagrammet.

 

Ämnen som kan inge betänkligheter